TAILIEUCHUNG - Nhận xét phẫu thuật nội soi cắt tử cung trong một số trường hợp u nguyên bào nuôi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013-2014

Bài viết trình bày mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân u nguyên bào nuôi được mổ nội soi cắt tử cung tại BVPSTU trong năm 2013 -2014 và đánh giá hiệu quả của phương pháp nội soi cắt tử cung trong bệnh u nguyên bào nuôi. | Nhận xét phẫu thuật nội soi cắt tử cung trong một số trường hợp u nguyên bào nuôi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013-2014 Tạp chí phụ sản - 12 2 31-34 2014 NHẬN XÉT PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP U NGUYÊN BÀO NUÔI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2013-2014 Vũ Bá Quyết 1 Nguyễn Văn Thắng 1 Nguyễn Thái Giang 2 1 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. 2 Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Abstract Mục tiêu Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận ASSESSMENT OF LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMY IN lâm sàng của bệnh nhân u nguyên bào nuôi được mổ SOME CASES OF GESTATIONAL TROPHOBLASTIC TUMORS nội soi cắt tử cung tại BVPSTU trong năm 2013 -2014 và IN THE NATIONAL HOSPITAL OF OB GYN IN 2013-2014 đánh giá hiệu quả của phương pháp nội soi cắt tử cung Objective Description of the clinical and trong bệnh u nguyên bào nuôi. Đối tượng và phương subclinical characteristics of gestational trophoblastic pháp nghiên cứu đối tượng gồm 42 BN có chẩn đoán disease patients underwent laparoscopic hysterectomy và chỉ định PTCTCNS tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương surgery at NHOG from 2013 to 2014 and evaluation BVPSTƯ từ 09 2013 đến 03 2014 có đầy đủ chẩn đoán the effectiveness of the method. Methodology Cross- lâm sàng siêu âm xét nghiệm cận lâm sàng siêu âm XQ sectional descriptive study 42 eligible patients were nồng độ βhCG và GPBL sau phẫu thuật . Thiết kế nghiên included from 09 2013 to 03 2014. Results 1 The cứu mô tả cắt ngang. Kết quả 1. Số BN trong độ tuổi sinh patients are in the reproductive age account for 90 đẻ chiếm 90 . Có 83 3 có tử cung lớn hơn bình thường 83 3 the patients with uterine size is greater than the tương đương tử cung có thai 1 tháng 2 tháng. Có normal uterus. There are 83 3 of patients who did not BN không có nhân di căn hoặc nhân di căn ở tử cung have metastases beyond the uterus or metastases in thường có kích thước 1-3 cm. Số BN có trọng lượng tử uterus are smaller 1-3 cm in size . Number of patients cung từ 100-200g là nhiều nhất 71 4

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.