TAILIEUCHUNG - Tổng quan về chẩn đoán và điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay trẻ em trong sản khoa

Liệt đám rối thần kinh trẻ em trong lúc sinh là một trong những chấn thương thần kinh ngoại biên phức tạp nhất xảy ra trong quá trình sinh sản. Đa số trẻ có thể hồi phục chức năng hoàn toàn hoặc thiếu hụt những chức năng nhỏ, nhưng cũng có một số trẻ sẽ không bao giờ hồi phục được các chức năng chính của chi thể | Tổng quan về chẩn đoán và điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay trẻ em trong sản khoa Tạp chí phụ sản - 12 2 23-30 2014 TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LIỆT ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY TRẺ EM TRONG SẢN KHOA Trần Thị Thanh Huyền Trần Xuân Thạch Nguyễn Hồng Hà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Tóm tắt Obstetrical brachial plexus palsy one of the most Liệt đám rối thần kinh trẻ em trong lúc sinh là một complex peripheral nerve injuries presents as an trong những chấn thương thần kinh ngoại biên phức tạp injury during the neonatal period. The majority of nhất xảy ra trong quá trình sinh sản. Đa số trẻ có thể hồi the children recover with either no deficit or a minor phục chức năng hoàn toàn hoặc thiếu hụt những chức functional deficit but it is almost certain that some năng nhỏ nhưng cũng có một số trẻ sẽ không bao giờ will not regain adequate limb function. Considerable hồi phục được các chức năng chính của chi thể. Đã có rất medical and legal debate has surrounded the etiologic nhiều cuộc tranh luận giữa y tế và luật pháp xoay quanh factors of this traumatic lesion and obstetricians are vấn đề yếu tố bệnh học của thương tổn chấn thương này often considered responsible for the injury. According và các bác sĩ sản khoa thường phải chịu trách nhiệm về to recent studies spontaneous endogenous forces chấn thương. Theo những nghiên cứu gần đây các lực may contribute substantially to this type of neonatal nội sinh nguyên phát có thể tác động đáng kể tới thương trauma. All obstetric circumstances that predispose tổn này. Tất cả những trường hợp bị liệt đám rối sau to brachial plexus damage and that could be khi sinh cần được chẩn đoán và đánh giá đầy đủ. Chẩn anticipated should be assessed. Correct diagnosis is đoán đúng rất quan trọng cho việc tiên lượng và đưa ra necessary for the accurate estimation of prognosis hướng điều trị. Quan trọng nhất là thời gian đánh giá and treatment. The most important aspect of có hồi phục hay không để tiếp tục điều trị bảo tồn hay therapy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.