TAILIEUCHUNG - Nhận xét về kết quả và thái độ xử trí thai nghén trong phù thai rau

Phù thai rau là bệnh lý cấp tính của thai. Cơ chế bệnh sinh được tìm hiểu tương đối rõ ràng nhưng hiệu quả điều trị chưa cao, hậu quả chu sinh khá nặng nề. Bài viết nhận xét kết quả và thái độ xử trí thai nghén trong những trường hợp phù thai rau. | Nhận xét về kết quả và thái độ xử trí thai nghén trong phù thai rau Sản khoa Nguyễn Quốc Trường Vũ Bá Quyết Trần Danh Cường NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ THAI NGHÉN TRONG PHÙ THAI-RAU Nguyễn Quốc Trường 1 Vũ Bá Quyết 2 Trần Danh Cường 3 1 Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 3 Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Abstract Phù thai-rau là bệnh lý cấp tính của thai. Cơ chế TO COMMENT ON RESULTS MANAGEMENT OF bệnh sinh được tìm hiểu tương đối rõ ràng nhưng HYDROPS FETALIS hiệu quả điều trị chưa cao hậu quả chu sinh khá Hydrops fetalis is an acute disease of fetus. nặng nề. Mục tiêu nhận xét kết quả và thái độ xử Pathogenesis is relatively clear understanding but not trí thai nghén trong những trường hợp phù thai-rau. high treatment efficiency perinatal consequences Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên are quite severe. Objectives To comment on results cứu hồi cứu 209 hồ sơ của thai phụ được chẩn đoán management of hydrops fetalis. Materials and phù thai rau có theo dõi thai nghén và đẻ hoặc ngừng methods 209 women with a retrospective birth or thai nghén tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết abortion to the National Hospital of Obstetrics and quả nghiên cứu tuổi thai trung bình kết thúc thai Gynecology. Results the duration of gestation was nghén là 27 2 6 4 tuần. Đẻ thường 62 2 mổ lấy 27 2 6 4 weeks. Vaginal delivery 62 2 and cesarean thai 12 0 . Tỷ lệ biến chứng tiền sản giật 10 5 . Tỷ lệ section 12 0 . 10 5 of women complicated by pre- can thiệp để lấy rau ở giai đoạn sổ rau là 84 7 rau eclampsia. Retained placenta 84 7 accreta placenta bám chặt là 12 2 . Trẻ sống qua giai đoạn sơ sinh 12 2 . Children living through neonatal period 4 3 . 4 3 . Kết luận tuổi thai cần phải kết thúc thai kỳ Conclusion gestational age ended late pregnancy tương đối muộn tỷ lệ có biến chứng tiền sản giật và maternal complications of preeclampsia and retained phải can thiệp để lấy rau cao. Tỷ lệ trẻ sống qua giai placenta were high and the proportion of .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG