TAILIEUCHUNG - Chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng

Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp | Cung cấp bởi kiemtoan . BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM __ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 13 2006 TT-BTC Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2006 THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tổn thất các khoản đầu tư tài chính nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hoá công trình xây lắp tại doanh nghiệp Nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp Việt Nam Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dự phòng công nợ khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá công trình xây lắp tại doanh nghiệp như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . Đối với các doanh nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở các Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài nếu Hiệp định có các quy định về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. 2. Doanh nghiệp được trích lập các khoản dự phòng sau a. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giá vật tư thành phẩm hàng hóa tồn kho bị giảm. b. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chính là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do các loại chứng khoán đầu tư của doanh nghiệp bị giảm giá giá trị các khoản đầu tư tài chính bị tổn thất do tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ. c. Dự phòng nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán. d. Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá công trình xây lắp là dự phòng chi phí cho những sản phẩm hàng hoá công trình xây lắp đã bán đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN