TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 17

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 TRƯỜNG THPT TÂY THỤY ANH . Mụn Toỏn THỜI GIAN LÀM BÀI 180 PHÚT. A PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 8 điểm Cõu I 2 điểm . Cho hàm số y x3 1 - 2m x2 2 - m x m 2 . Cm 1 .Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m 2. 2. Tỡm m để đồ thị hàm số Cm có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1. Cõu II 2 điểm . 1. Giải phương trỡnh sin 2x - 2 a 2 s inx cosx 5 . 2. Tỡm m để phương trỡnh sau cú nghiệm duy nhất l2x2 mx 3 - x. Cõu III 2 điểm . 2. Cho hệ phương trỡnh 2 1 x 2 1. Tớnh tớch phõn sau I Ị 3 dx. x3 y3 m x y x y 1 Tỡm m để hệ có 3 nghiệm phân biệt x1 y1 x2 y2 x3 y3 sao cho x1 x2 x3 lập thành cấp số cộng d 0 .Đồng thời có hai số xi thỏa món x . 1 Cõu IV 2 điểm . x Trong khụng gian oxyz cho hai đường thăng d1 Ỷ x 1 2t y t ỉ 1 1 y ỉ d2 j Tỡm M đối xứng với M qua d2. và điểm M 1 2 3 . 1. Viết phương trỡnh mặt phăng chứa M và d1 2. Tỡm A e d1 B e d2 sao cho AB ngắn nhất . B. PHẦN TỰ CHỌN 2 điểm . Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu Va hoặc Vb sau đây. Cõu V . 1. Trong mặt phăng oxy cho AABC có A 2 1 . Đường cao qua đỉnh B có phương trỡnh x- 3y - 7 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trỡnh x y 1 0 . Xác định tọa độ B và C . Tính diện tích AABC. hệ số x6 trong khai triển bằng 1024. Cõu Vb. 1 V 1 3 x biết tổng cỏc hệ số khai triển Vx d 1. Giải bất phương trỡnh 51 x 51 x 24. 2. Cho lăng trụ B C đáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A cách đều các điểm A B C. Cạnh bên AA tạo với đáy góc 600. Tính thể tích khối lăng trụ. Hết__ KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 TRƯỜNG THPT TÂY THỤY ANH . Mụn Toỏn Thời gian làm bài 180 phút. ĐÁP ÁN Cõ u í Nội dung Điể m I . 200 1 .Khảo sát sự 1 Với m 2 ta a Tập xác đỹ hến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m 2. được y x3 - 3x2 4 Th D R. 1 00 0 25 b Sự biến th Tính đơn điệi Nhỏnh vụ cự X iờn. 1 c - 0 2 0 25 y 0 - 0 y 4 s tt -c yO c Đồ thị Lấy thêm đ Vẽ đúng hư iểm . ớng lừm và vẽ bằng mực cựng màu mực với phần trỡnh bầy 0 25 3 5 0 25 -15 -it -5 -4 -5 -3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1t 11 1 1 i5