TAILIEUCHUNG - TCVN 10607-4:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-4:2014 đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị đối với việc quản lý các quy trình, hoạt động và các tác vụ được chọn lựa đối với các hệ thống và sản phẩm phần mềm yêu cầu các đòi hỏi đảm bảo đối với sự quan tâm đặc biệt, được gọi là các đặc tính quan trọng. Tiêu chuẩn này quy định một danh sách đặc tính độc lập của các quy trình, hoạt động, tác vụ nhằm đạt được đòi hỏi và thể hiện việc đạt được đòi hỏi đó. Tiêu chuẩn này thiết lập các quy trình, hoạt động, tác vụ và khuyến nghị theo ngữ cảnh của một mô hình vòng đời và tập các quy trình vòng đời được định nghĩa đối với hệ thống và/hoặc việc quản lý vòng đời phần mềm. | Nội dung Text TCVN 10607-4 2014 TCVN 10607-4 2014 ISO IEC 15026-4 2012 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 4 ĐẢM BẢO TRONG VÒNG ĐỜI Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 4 Assurance in the life cycle Lời nói đầu TCVN 10607-4 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 15026-4 2012. TCVN 10607-4 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10607 ISO IEC 15026 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10607-1 2014 ISO IEC 15026-1 2013 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 1 Khái niệm và từ vựng - TCVN 10607-2 2014 ISO IEC 15026-2 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 2 Trường hợp đảm bảo - TCVN 10607-3 2014 ISO IEC 15026-3 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 3 Mức toàn vẹn hệ thống - TCVN 10607-4 2014 ISO IEC 15026-4 2012 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 4 Đảm bảo trong vòng đời. KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 4 ĐẢM BẢO TRONG VÒNG ĐỜI Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 4 Assurance in the life cycle 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị đối với việc quản lý các quy trình hoạt động và các tác vụ được chọn lựa đối với các hệ thống và sản phẩm phần mềm yêu cầu các đòi hỏi đảm bảo đối với sự quan tâm đặc biệt được gọi là các đặc tính quan trọng. Tiêu chuẩn này quy định một danh sách đặc tính độc lập của các quy trình hoạt động tác vụ nhằm đạt được đòi hỏi và thể hiện việc đạt được đòi hỏi đó. Tiêu chuẩn này thiết lập các quy trình hoạt động tác vụ và khuyến nghị theo ngữ cảnh của một mô hình vòng đời và tập các quy trình vòng đời được định nghĩa đối với hệ thống và hoặc việc quản lý vòng đời phần mềm. CHÚ THÍCH Bên liên quan xác .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.