TAILIEUCHUNG - TCVN 10607-3:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10607-3:2014 quy định khái niệm về mức toàn vẹn theo yêu cầu tương ứng với mức toàn vẹn được yêu cầu nhằm chỉ ra việc đạt được mức toàn vẹn. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu và khuyến nghị các phương pháp nhằm định nghĩa, sử dụng mức toàn vẹn và các yêu cầu mức toàn vẹn của chúng. Tiêu chuẩn này bao trùm các hệ thống, sản phẩm phần mềm và các thành phần của chúng, cũng như các phụ thuộc bên ngoài liên quan. | Nội dung Text TCVN 10607-3 2014 TCVN 10607-3 2014 ISO IEC 15026-3 2011 KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 3 MỨC TOÀN VẸN HỆ THỐNG Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 3 System integrity levels Lời nói đầu TCVN 10607-3 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 15026-3 2011. TCVN 10607-3 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 10607 ISO IEC 15026 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10607-1 2014 ISO IEC 15026-1 2013 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 1 Khái niệm và từ vựng - TCVN 10607-2 2014 ISO IEC 15026-2 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 2 Trường hợp đảm bảo - TCVN 10607-3 2014 ISO IEC 15026-3 2011 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 3 Mức toàn vẹn hệ thống - TCVN 10607-4 2014 ISO IEC 15026-4 2012 Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống - Phần 4 Đảm bảo trong vòng đời. KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - ĐẢM BẢO PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG - PHẦN 3 MỨC TOÀN VẸN HỆ THỐNG Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 3 System integrity levels 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định khái niệm về mức toàn vẹn theo yêu cầu tương ứng với mức toàn vẹn được yêu cầu nhằm chỉ ra việc đạt được mức toàn vẹn. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu và khuyến nghị các phương pháp nhằm định nghĩa sử dụng mức toàn vẹn và các yêu cầu mức toàn vẹn của chúng. Tiêu chuẩn này bao trùm các hệ thống sản phẩm phần mềm và các thành phần của chúng cũng như các phụ thuộc bên ngoài liên quan. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các hệ thống và phần mềm được sử dụng bởi a Người định nghĩa các mức toàn vẹn ví dụ các tổ chức chuyên gia và công nghiệp tổ chức tiêu chuẩn và cơ quan chính phủ b Người dùng mức toàn vẹn ví dụ nhà phát triển nhà .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.