TAILIEUCHUNG - Nhân một trường hợp giãn tĩnh mạch chi dưới điều trị bằng y học cổ truyền có kết quả tốt

Giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng các tĩnh mạch giãn lớn, có thể sờ thấy ở dưới da. Bệnh ảnh hưởng tới tối thiểu một phần ba dân số. Điều trị bằng Y học cổ truyền gặp nhiều khó khăn do bệnh cảnh lâm sàng ít phù hợp với các y văn cổ. | Nhân một trường hợp giãn tĩnh mạch chi dưới điều trị bằng y học cổ truyền có kết quả tốt Bệnh viện Trung ương Huế NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP GIÃN TĨNH MẠCH CHI DƯỚI ĐIỀU TRỊ BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN CÓ KẾT QUẢ TỐT Trần Thiện Ân1, Nguyễn Thị Thu Hà1, Nguyễn Thị Hương1, Nguyễn Thị Xuân1, Lại Thị Kim Lan1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng các tĩnh mạch giãn lớn, có thể sờ thấy ở dưới da. Bệnh ảnh hưởng tới tối thiểu một phần ba dân số. Điều trị bằng Y học cổ truyền gặp nhiều khó khăn do bệnh cảnh lâm sàng ít phù hợp với các y văn cổ. Vì vậy chúng tôi xin trình bày một trường hợp lâm sàng Giãn tĩnh mạch chi dưới được điều trị thành công tại Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm về trường hợp lâm sàng. Đề xuất những vấn đề về chẩn đoán, điều trị và tiên lượng. Kết luận: Qua trường hợp bệnh nhân giãn tĩnh mạch chi dưới được điều trị tại khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, chúng tôi nghĩ rằng: việc sử dụng bài thuốc Phòng kỷ Hoàng kỳ thang để điều trị giãn tĩnh mạch chi dưới độ I, độ II, độ III là phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Từ khóa: Giãn tĩnh mạch chi dưới, Phòng kỷ Hoàng kỳ thang ABSTRACT A CASE STUDY: VARICOSE VEINS IN THE LEG WAS TREATED SUCCESSFULLY BY TRADITIONAL MEDICINE Tran Thien An1, Nguyen Thi Thu Ha1, Nguyen Thi Huong1, Nguyen Thi Xuan1, Lai Thi Kim Lan1 Introduction: Varicose veins are dilated, often palpable subcutaneous veins, most commonly found in the legs. Visible varicose veins in the lower limbs are estimated to affect at least a third of the population. Treatment by traditional medicine is difficult because clinical case is not suibtable with age liternature. Therefore we would like to present a case of varicose veins in the legs was treated successfully at Department of Traditional medicine, Hue Central Hospital base 2. Objective: Comments about some characteristics of clinical case. Proposes some .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.