TAILIEUCHUNG - Bước đầu thành lập các hành lang đa dạng sinh học cấp tỉnh ở Việt Nam (Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế)

Trong khuôn khổ Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2 (sau đây gọi tắt là Dự án BCC), thời gian vừa qua các tỉnh Thừa Thiên - Huế , Quảng Nam , Quảng Trị đã lần lược phê duyệt hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (HLBT ĐDSH). | Bước đầu thành lập các hành lang đa dạng sinh học cấp tỉnh ở Việt Nam (Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) BƯỚC ĐẦU THÀNH LẬP CÁC HÀNH LANG ĐA DẠNG SINH HỌC CẤP TỈNH Ở VIỆT NAM (QUẢNG NAM, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN - HUẾ) Phạm Anh Cường, Ngô Xuân Quý (1) Nguyễn Thị Thanh Hải, Đặng Thị Tươi, Phạm Hạnh Nguyên Nguyễn Thế Đồng2 TÓM TẮT Trong khuôn khổ Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2 (sau đây gọi tắt là Dự án BCC), thời gian vừa qua các tỉnh Thừa Thiên - Huế , Quảng Nam , Quảng Trị đã lần lược phê duyệt hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (HLBT ĐDSH). Các hành lang này là một phần sinh cảnh của dãy Trường Sơn với các khu rừng có tính đa dạng sinh học cao, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái (HST) và các lợi ích kinh tế quan trọng cho vùng đồng bằng và ven biển miền Trung của Việt Nam. Đây là những hành lang đa dạng sinh học (HLĐDSH) đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, là tiền đề quan trọng để xây dựng quy định pháp luật quản lý đối tượng này và triển khai thành lập rộng rãi trên cả nước. Từ khóa: Hành lang đa dạng sinh học, hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, đa dạng sinh học, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, dự án BCC 1. Cơ sở thành lập HLĐDSH bài học rút ra từ các dự án liên quan đến HLBTĐDSH Để thành lập được các HLĐDSH, Tổng cục Môi ở Việt Nam; (2) Đơn giản, dễ thực hiện, kế thừa tối đa trường đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật các kết quả đã và đang thực hiện trong khuôn khổ dự thành lập và quản lý HLĐDSH. Hướng dẫn gồm 2 án BCC; (3) Đảm bảo tính khả thi và mang lại hiệu quả phần chính là thành lập và quản lý HLĐDSH. thiết thực cho cộng đồng sống trong HLBT ĐDSH. • Phần thành lập HLĐDSH hướng dẫn nguyên tắc; . Phương pháp sử dụng cơ sở pháp lý, thực tiễn và 5 bước chi tiết thành lập Các phương pháp chính sau đây được sử dụng để HLĐDSH (Bước 1: Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ thành lập HLĐDSH: liệu; Bước 2: Phân tích, đánh giá thông tin, dữ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.