TAILIEUCHUNG - TCVN 10583-4:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10583-4:2014 quy định nội dung của các mục nhập sổ đăng ký ghi lại thông tin về các hồ sơ VTE và gán các tên của kiểu OBJECT IDENTIFIER cho việc xác định hồ sơ VTE. Các hồ sơ VTE trong sổ đăng ký này được xác định để sử dụng với các thực thi của giao thức VT yêu cầu phù hợp với ISO 9041-1. | TCVN 10583-4 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10583-4 2014 ISO IEC 9834-4 1991 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - LIÊN KẾT HỆ THỐNG MỞ - THỦ TỤC ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ OSI - PHẦN 4 SỔ ĐĂNG KÝ CỦA HỒ SƠ VTE Information technology - Open systems interconnection - Procedures for the operation of OSI registration authorities - Part 4 Register of VTE profiles Lời nói đầu TCVN 10583-4 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC 9834-4 1991 TCVN 10583-4 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 10583 ISO IEC 9834 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở gồm các tiêu chuẩn sau đây 1. TCVN 10583-1 2014 ISO IEC 9834-1 2012 Công nghệ thông tin - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký định danh đối tượng - Phần 1 Thủ tục chung và các cung trên cùng của cây định danh đối tượng quốc tế 2. TCVN 10583-2 2014 ISO IEC 9834-2 1993 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 2 Thủ tục đăng ký cho kiểu tài liệu OSI 3. TCVN 10583-3 2014 ISO IEC 9834-3 2008 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 3 Đăng ký các cung định danh đối tượng bên dưới cung mức trên cùng do ISO và ITU-T quản trị 4. TCVN 10583-4 2014 ISO IEC 9834-4 1991 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI-Phần 4 Sổ đăng ký của hồ sơ VTE 5. TCVN 10583-5 2014 ISO IEC 9834-5 1991 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 5 Sổ đăng ký xác định đối tượng điều khiển VT 6. TCVN 10583-6 2014 ISO IEC 9834-6 2005 Công nghệ thông tin - Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 6 Đăng ký quá trình ứng dụng và thực thể ứng dụng 7. TCVN 10583-7 2014 ISO IEC 9834-7 2008 Công nghệ thông tin-Liên kết hệ thống mở - Thủ tục điều hành của cơ quan đăng ký OSI - Phần 7 Việc .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.