TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT quy định các yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác quặng hầm lò. Quy chuẩn này không điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác khoáng sản than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04 2017 BCT QCVN 04 2017 BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC QUẶNG HẦM LÒ National technical regulation on safety On underground mine of ore exploitation LỜI NÓI ĐẦU QCVN 04 2017 BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 31 2017 TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017. MỤC LỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC QUẶNG HẦM LÒ LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC Chương I Quy định chung Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Điều 2 Đối tượng áp dụng Điều 3 Thuật ngữ định nghĩa các từ viết tắt Điều 4 Tài liệu viện dẫn Điều 5 Các yêu cầu chung Điều 6 Quy định về sức khỏe người lao động Điều 7 Quy định nghề làm việc trong hầm lò Điều 8 Quy định về công tác hướng dẫn huấn luyện an toàn Điều 9 Quy định về công tác cứu nạn - cứu hộ Điều 10 Quy định về kiểm tra kiểm soát người lao động Điều 11 Quy định về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Điều 12 Quy định về sử dụng ngọn lửa trần Điều 13 Quy định về biển báo tín hiệu Điều 14 Quy định về tiêu chuẩn trình độ và năng lực của lãnh đạo mỏ Điều 15 Quy định về sử dụng máy tự hành chạy bằng động cơ đốt trong Điều 16 Quy định về mỏ nguy hiểm theo khí cháy nổ và chất độc hại Điều 17 Quy định về tổ chức sản xuất trong hầm lò Điều 18 Quy định về công tác kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn Điều 19 Quy định về nhật lệnh giao - nhận ca sản xuất Điều 20 Quy định về báo cáo kỹ thuật an toàn Chương II Công tác đào lò và khai thác mỏ Mục 1 Bố trí lối thoát khỏi các đường lò Điều 21 Quy định chung về lối thoát trong hầm lò Điều 22 Quy định về kích thước thang trong lò dốc Điều 23 Lối thoát từ gương khấu Mục 2 Đào và chống các đường Điều 24 Quy định chung Điều 25 Kích thước tiết diện các đường lò Điều 26 Quy định về lối người đi lại trong các đường lò Điều 27 Đào chống các đường lò bằng và lò nghiêng Điều 28 Đào .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.