TAILIEUCHUNG - Đánh giá kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định vít cuống cung và hàn xương liên thân đốt

Bài viết trình bày mô tả các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2. | Đánh giá kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng cố định vít cuống cung và hàn xương liên thân đốt Đánh giá kết quả phẫu Bệnhthuật viện trượt Trungđốt ương sống. Huế ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG CỐ ĐỊNH VÍT CUỐNG CUNG VÀ HÀN XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT Võ Bá Tường1, Đoạn Văn Hùng1, Nguyễn Thanh Long1, Cao Ngọc Thắng1 TÓM TẮT Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và đánh giá kết quả phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả trên 17 bệnh nhân bị trượt đốt sống được phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2, từ tháng 10 - 2016 đến tháng 2 - 2018. Kết quả: Có 15 bệnh nhân được cố định 1 tầng và 2 bệnh nhân được cố định 2 tầng đốt sống, không có tai biến trong mổ. Kết quả sau mổ theo Prolo: tỷ lệ khá-tốt: 88,23% trung bình: 11,77%. Kết luận: Điều trị phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng bằng vít cuống cung và hàn xương liên thân đốt giúp bệnh phục hồi vận động sớm, mức độ can xương chắc. Từ khóa: trượt đốt sống thắt lưng, vít cuống cung, hàn xương ABSTRACT EVALUATION OF SURGICAL RESULT OF LUMBAR SPONDYLOLISTHESIS BY PEDICLE SCREW FIXATION AND BONE GRAFT INTERBODY FUSION Vo Ba Tuong1, Doan Van Hung1, Nguyen Thanh Long1, Cao Ngoc Thang1 Objective: We evaluated the clinical examination, imaging finding and surgical results of lumber spondylolisthesis at Hue Central Hospital- base 2. Method and materials: Retrospective review of 17 cases of lumber spondylolisthesis undergone surgical treatment from October - 2016 to February- 2018. Results: There were 15 patients undergone one level fusion, and 2 patients two level fusion. There were no intraoperative complication. Result based on Prolo classification: good: , medium: Conclusion: Surgical treatment for lumber spondylolisthesis by pedicle screw fixation and bone graft interbody fusion help .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.