TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1:2010/BYT quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm. Quy chuẩn này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân); cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3-1 2010 BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3-1 2010 BYT VỀ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on substances may be added for zinc fortification in food HÀ NỘI 2010 Lời nói đầu QCVN 3-1 2010 BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng biên soạn Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 14 2010 TT-BYT ngày 20 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ BỔ SUNG KẼM VÀO THỰC PHẨM National technical regulation on substances may be added for zinc fortification in food I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau đây gọi tắt là Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng vệ sinh an toàn đối với các chất được sử dụng với mục đích bổ sung kẽm vào thực phẩm. 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với . Tổ chức cá nhân nhập khẩu xuất khẩu sản xuất buôn bán và sử dụng các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm sau đây gọi tắt là tổ chức cá nhân . . Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt . Các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm là các chất được chủ động cho vào thực phẩm với mục đích bổ sung kẽm. . Food chemical codex 2008 Bộ tiêu chuẩn của Hoa kỳ được áp dụng ở Canada Australia New Zealand đối với các chất sử dụng trong thực phẩm phụ gia thực phẩm chất hỗ trợ chế biến vi chất dinh dưỡng bổ sung do Hội đồng Dược điển Hoa kỳ xuất bản lần thứ 6 năm 2008. . Mã số Chemical Abstracts Service Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ. . TS test solution Dung dịch thuốc thử. . R Reagent Thuốc thử . VS Volumetric solution Dung dịch chuẩn độ. II. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất bổ sung kẽm vào thực phẩm được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này như sau . Phụ lục 1 Yêu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.