TAILIEUCHUNG - TCVN 10566-11:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10566-11:2014 gồm các hướng dẫn được khuyến cáo để xây dựng các thuật ngữ và định nghĩa cho các khái niệm trong từ điển kỹ thuật mở (OTD). Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa như một phần hoạt động phát triển hoặc duy trì OTD. Tiêu chuẩn không áp dụng cho thuật ngữ đạt được từ các tổ chức đồng thuận để chuẩn hóa thuật ngữ trước khi đệ trình để bao gồm trong OTD. | TCVN 10566-11 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-11 2014 ISO 22745-11 2011 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 11 HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 11 Guidelines for the formulation of terminology Lời nói đầu TCVN 10566-11 2014 hoàn toàn tương đương với ISO 22745-11 2010. TCVN 10566-11 2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC 1 Công nghệ thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Hiện nay bộ TCVN 10566 về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái gồm các tiêu chuẩn - TCVN 10566-1 2014 ISO 22745-1 2010 Phần 1 Tổng quan và nguyên tắc cơ bản - TCVN 10566-2 2014 ISO 22745-2 2010 Phần 2 Từ vựng - TCVN 10566-10 2014 ISO TS 22745-10 2010 Phần 10 Thể hiện từ điển - TCVN 10566-11 2014 ISO 22745-11 2010 Phần 11 Hướng dẫn trình bày thuật ngữ - TCVN 10566-13 2014 ISO 22745-13 2010 Phần 13 Định danh khái niệm và thuật ngữ - TCVN 10566-14 2014 ISO TS 22745-14 2010 Phần 14 Giao diện truy vấn từ điển - TCVN 10566-20 2014 ISO 22745-20 2010 Phần 20 Thủ tục duy trì từ điển kỹ thuật mở - TCVN 10566-30 2014 ISO TS 22745-30 2009 Phần 30 Trình bày hướng dẫn định danh - TCVN 10566-35 2014 ISO TS 22745-35 2010 Phần 35 Truy vấn dữ liệu đặc trưng - TCVN 10566-40 2014 ISO TS 22745-40 2010 Phần 40 Trình bày dữ liệu cái HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 11 HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 11 Guidelines for the formulation of terminology 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này gồm các hướng dẫn được khuyến cáo để xây dựng các thuật ngữ và định nghĩa cho các khái niệm trong từ điển kỹ thuật mở OTD . CHÚ THÍCH 1 Tiêu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.