TAILIEUCHUNG - Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng mô hình bệnh nhân BHYT chuyển tuyến trong điều trị nội trú theo quy định của thông tư số 14/2014/tt-byt tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2019

Đề tài nghiên cứu mô hình bệnh nhân BHYT chuyển tuyến trong điều trị nội trú theo Quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT tại Trung tâm y tế Vị Thủy năm 2019 nhằm từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, giảm số lượt chuyển tuyến. | Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng mô hình bệnh nhân BHYT chuyển tuyến trong điều trị nội trú theo quy định của thông tư số 14/2014/tt-byt tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2019 1 SỞ Y TẾ HẬU GIANG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ THỰC TRẠNG MÔ HÌNH BỆNH NHÂN BHYT CHUYỂN TUYẾN TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 14/2014/TT-BYT TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VỊ THỦY NĂM 2019 Chủ nhiệm đề tài: Trương Minh Diệp Mã số đề tài: CS/NCTTYTVT/19/ . Vị Thủy, Năm 2019 2 MỤC LỤC Trang Đặt vấn đề . 01 Chương 1: Tổng quan tài liệu . 03 1. Một số khái niệm 03 . Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bênh, chữa bệnh . 03 . Các tuyến chuyên môn kỹ thuật 04 hạng và chức năng của bệnh viện (Các đơn vị sáp nhập có chức năng điều trị và dự phòng gọi là Trung tâm y tế) . 04 . Chức năng nhiệm vụ của bệnh viện hạng III . 05 . Chuyển tuyến điều trị 06 . Các hình thức chuyển tuyến . 06 . Điều kiện chuyển tuyến . 06 . Chuyển đúng tuyến, vượt tuyến 08 . Thủ tục chuyển tuyến 08 . Chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh . 09 . Phân loại quốc tế bệnh tật lần thứ X (ICD – 10) và Bảng phân bệnh của Bộ y tế 10 2. Thông tin về địa bàn nghiên cứu . 12 3. Các nghiên cứu tại Việt Nam 13 4. Các nghiên cứu nước ngoài 16 Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 18 tượng nghiên cứu . 18 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BYT: Bộ Y tế. BHYT: Bảo hiểm y tế. CSSK: Chăm sóc sức khoẻ. HSBA: Hồ sơ bệnh án. HSCC: Hồi sức cấp cứu. ICD 10: International Classification of Diseases. KCB: Khám chữa bệnh. KHNV: Kế hoạch nghiệp vụ. KST: Ký sinh trùng. LCK: Liên chuyên khoa. NVYT: Nhân viên y tế. SPSS: Statistical Package for

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.