TAILIEUCHUNG - Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarrouk tăng hiệu quả kinh tế trong quy trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensis) Tại Trà Vinh

Đề tài nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarruok tăng hiệu quả kinh tế trong quy trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensi) tại Trà Vinh nhằm tìm ra môi trường nuôi tảo Spirulina platensis đơn giản, hiệu quả. Đề tài được thực hiện bao gồm 2 thí nghiệm. | Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarrouk tăng hiệu quả kinh tế trong quy trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensis) Tại Trà Vinh TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG MỚI, CẢI TIẾN TỪ MÔI TRƯỜNG ZARROUK TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG QUI TRÌNH NUÔI TẢO XOẮN (Spirulina platensis) TẠI TRÀ VINH Chủ nhiệm đề tài: Dương Hoàng oanh Trà Vinh, ngày tháng năm 2017 TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu môi trường dinh dưỡng mới, cải tiến từ môi trường Zarruok tăng hiệu quả kinh tế trong qui trình nuôi tảo xoắn (Spirulina platensi) tại Trà Vinh nhằm tìm ra môi trường nuôi tảo Spirulina platensis đơn giản, hiệu quả. Đề tài được thực hiện bao gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 Nghiên cứu nuôi tảo Spirulina platensis với các hàm lượng dinh dưỡng cải tiến khác nhau từ môi trường Zarrouk trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Môi trường Zarruok làm nghiệm thức đối chứng (NT1) so sánh với 3 mức độ dinh dưỡng khác nhau cải tiến 75% Zarrouk + iot (NT2); cải tiến 50% Zarrouk + iot (NT3); cải tiến 25% Zarrouk + iot (NT4). Kết quả nghiên cứu cho thấy mật độ tế bào tảo ở NT4 cao nhất đạt ± tb/ml tương ứng với khối lượng cao nhất đạt 14,40 ± 0,83g/l và không có sự khác biệt thống kê với mức ý nghĩa (p MỤC LỤC Trang TÓM TẮT 3 DANH MỤC BẢNG BIỂU 6 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH 7 KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 8 LỜI CẢM ƠN 9 PHẦN MỞ ĐẦU 10 1. Tính cấp thiết của đề tài 10 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 11 . Tình hình nghiên cứu trong nước 11 . Tình hình nghiên cứu ngoài nước 17 3. Mục tiêu của đề tài 24 4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 25 . Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 25 . Qui mô nghiên cứu 25 . Phương pháp nghiên cứu 25 . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN