TAILIEUCHUNG - Quản trị công ty - cần thực chất hơn hình thức

Quản trị công ty (corporate governance) là thuật ngữ thường được đề cập đến trong hoạt động quản trị doanh nghiệp ở nước ta thời gian gần đây. Ngày càng có nhiều công ty cổ phần quan tâm đến khái niệm này, một phần, do đòi hỏi của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, phần khác, do đòi hỏi của chính các cổ đông (shareholders) và các bên liên quan (stakeholders) khác của doanh nghiệp. | Quản trị công ty - cần thực chất hơn hình thức Quản trị công ty corporate governance là thuật ngữ thường được đề cập đến trong hoạt động quản trị doanh nghiệp ở nước ta thời gian gần đây. Ngày càng có nhiều công ty cổ phần quan tâm đến khái niệm này một phần do đòi hỏi của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam phần khác do đòi hỏi của chính các cổ đông shareholders và các bên liên quan stakeholders khác của doanh nghiệp. Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Mặc dù pháp luật doanh nghiệp nước ta đã có những quy định điều chỉnh việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trong đó rất nhiều điều khoản ràng buộc doanh nghiệp phải hoạt động công khai minh bạch tuân thủ pháp luật đối xử công bằng giữa các cổ đông đảm bảo quyền lợi cổ đông. nhưng trong thực tiễn vận hành vẫn còn rất nhiều vấn đề phát sinh mà luật pháp không thể điều chỉnh hết. Đó là lý do nhiều cổ đông nhất là các cổ đông nhỏ trong các công ty cổ phần cùng với một số bên liên quan khác thường gây áp lực buộc công ty phải xây dựng quy chế quản trị công ty riêng. Quy chế quản trị công ty thường được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành đồng thời bổ sung thêm những quy định riêng cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và mong muốn của cổ đông cùng các bên liên quan. Mặt khác không chỉ xuất phát từ áp lực của cổ đông hay các bên liên quan mà chính hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty cũng thường có khuynh hướng muốn xây dựng một quy chế quản trị công ty bài bản để giúp công ty hoạt động chuyên nghiệp minh bạch nhằm nâng cao uy tín công ty và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên do nhận thức về quản trị công ty còn nhiều hạn chế đồng thời không loại trừ yếu tố cố tình hiểu sai bản chất và ý nghĩa của quản trị công ty các quy chế quản trị công ty được các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hiện nay