TAILIEUCHUNG - Tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực thi Chính sách tiền tệ

Trong quá trình sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng tạo cho NHNN cơ sở pháp lý để đổi mới hoạt động của NHNN, một trong những vấn đề đang được thảo luận, đó là luật pháp phải khẳng định được một vị trí độc lập nhất định của NHNN trong hoạt động cuả mình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là qui định mức độ độc lập như thế nào cho phù hợp với thể chế kinh tế, chính trị, lịch sử văn hoá của Việt Nam. . | Tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thực thi Chính sách tiền tệ Trong quá trình sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước theo hướng tạo cho NHNN cơ sở pháp lý để đổi mới hoạt động của NHNN một trong những vấn đề đang được thảo luận đó là luật pháp phải khẳng định được một vị trí độc lập nhất định của NHNN trong hoạt động cuả mình. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là qui định mức độ độc lập như thế nào cho phù hợp với thể chế kinh tế chính trị lịch sử văn hoá của Việt Nam. Thực tế NHTW các nước trên thế giới hiện nay đều có sự độc lập nhất định trong hoạt động ở 3 lĩnh vực Điều hành CSTT Giám sát các TCTD và Quản trị điều hành nội bộ tuy nhiên mức độ độc lập là không giống lập về Điều hành CSTT theo tổng kết của IMF sự độc lập của NHTW các nước có thể chia ra làm 4 mức độ 1 Mức độ cao nhất là Độc lập trong việc thiết lập mục tiêu ngân hàng trung ương có trách nhiệm quyết định chính sách tiền tệ và chế độ tỷ giá nếu như nó không được thả nổi Ví dụ như Hệ thống dự trữ liên bang Mỹ- Fed được lựa chọn mục tiêu hoạt động trong số các mục tiêu có thể xung đột với nhau là tuyển dụng nhân công và ổn định giá cả . 2 Mức độ độc lập thứ 2 là Độc lập trong việc xây dựng chỉ tiêu hoạt động NHTW được trao trách nhiệm quyết định chính sách tiền tệ và chế độ tỷ giá nhưng khác với kiểu Độc lập về mục tiêu Độc lập trong việc xây dựng chỉ tiêu hoạt động có một mục tiêu chủ yếu đã được xác định rõ ràng trong Luật. Ví dụ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của ECB quy định mục tiêu là ổn định giá cả và ECB được quyết định chỉ tiêu hoạt động. 3 Mức độ độc lập thấp hơn là Độc lập trong việc lựa chọn công cụ điều hành Chính phủ hoặc Quốc hội quyết định chỉ tiêu chính sách tiền tệ có sự bàn bạc thỏa thuận với NHTW. NHTW có trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu. 4 Mức độ độc lập thấp nhất là Mức độ độc lập bị hạn chế thậm chí không có Chính phủ sẽ quyết định chính sách cả mục tiêu lẫn chỉ tiêu hoạt động cũng như là can thiệp vào quá trình triển khai thực thi chính sách. Đối chiếu với .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG