TAILIEUCHUNG - NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM.... )

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM ) nào dùng dấu phẩy ? Khi danh từ đứng trước who ,which,whom. là : + Danh từ riêng ,tên Ha Noi , which Mary ,who is . | NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHO WHICH WHOM. 1 .Khi nào dùng dấu phẩy Khi danh từ đứng trước who which whom. là Danh từ riêng tên Ha Noi which . Mary who is . Có this that these those đứng trước danh từ This book which . Có sở hửu đứng trước danh từ My mother who is . Là vật duy nhất ai cũng biết Sun mặt trời moon mặt trăng The Sun which . 2. Đặt dấu phẩy ở đâu - Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề My mother who is a cook cooks very well - Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề cuối mệnh đề dùng dấu chấm . This is my mother who is a cook . nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO WHICH WHOM. - Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy không có giới từ whose không được bỏ color This is the book which I buy. Ta thấy which là túc từ chủ từ là I động từ là buy phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi - This is the book I .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN