TAILIEUCHUNG - BÀN VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH HIỆN NAY

Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. . | - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những kết quả đã đạt được của công cuộc cải cách hành chính. Phải coi cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hệ thống hành chính, mà là yêu cầu chung của toàn xã hội. Đặc biệt là bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính mới đang được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức, người dân nhận thức đúng đắn về cải cách bộ máy nhà nước và cải cách hành chính đang được tiến hành hiện nay đang mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đích thực. Theo đó, nêu bật những nơi làm tốt, những vướng mắc chưa thể tháo gỡ được ngay đối với tính đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương, báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời. Tích cực nhân điển hình tiên tiến, những nơi làm tốt, thực hiện nghiêm, phê phán kịp thời tình trạng làm không triệt để. Cần có những biện pháp thiết thực để thực hiện quyền giám sát của cán bộ công chức và nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính ngay chính tại các bộ ngành và địa phương./.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN