TAILIEUCHUNG - Ebook Hướng dẫn làm chuồng trại gia súc, gia cầm: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về làm chuồng trại nuôi bò sưa – bò thịt, làm chuồng trại nuôi nhốt thỏ, làm chuồng trại nuôi hươu. nội dung chi tiết. | C H U Ồ N G T R Ạ I N U Ô I B Ò S Ữ A - B Ò TH ỊT hững năm về trước nhân dân ta nuôi bò chủ yếu để cung cấp sức kéo cho nông nghiệp và lâm nghiệp. Do đó trong một thời gian dài công việc chăn nuôi bò kém phát triển. Từ khi có nghị quyết 357-CP của Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) cho phép các thành phần kinh tế tự do được nuôi trâu bò, không hạn chế về quy mô và sô" lượng được tự do lưu thông, mở chợ và giết thịt. do vậy nghề chăn nuôi bò ở nước phát triển khá nhanh vối tốc độ cao không chỉ ở trung du, miền núi mà ỏ cả các tỉnh vùng đồng bằng. Chuyển sang chăn nuôi bò lấy thịt và sữa đôi với nước ta là một việc làm hoàn toàn mới mẻ vì vậy người chăn nuôi chưa có kinh nghiệm và những 43 kiến thức cơ bản cần thiết. Nhằm mục đích chăn nuôi bò thịt bò sữa đạt kết quả cao, người chăn nuôi phải có một sự hiểu biết nhất định. Ngoài những hiểu biết về giông thức ăn, kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng. thì một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là chuồng trại. Chuồng trại có tác dụng che mưa, nắng, chống nóng về mùa hè và rét về mùa đông ngoài ra còn đảm bảo vệ sinh tránh gây ô nhiễm cho môi trưòng xung quanh. Cũng giông như chuồng trại nuôi gia cầm, chuồng nên hướng về phía Nam hoặc Đông Nam, yếu tô' này giúp chuồng luôn khô ráo sạch sẽ, đủ ánh sáng. Nguyên liệu để xây dựng chuồng trại có thể bằng tre, mái lợp cỏ gianh, lá cọ, cột bằng gỗ. Với loại nguyên liệu này vừa đơn giản vừa vững chắc và phù hợp vói nguồn nguyên liệu ở địa phương cũng như điều kiện kinh tế của từng gia đình. Để vệ sinh được dễ dàng thuận lợi thì nền chuồng và máng ăn nên láng bằng xi măng. Bò sữa và bò thịt phải được nuôi riêng, tuyệt đô'i không nhốt chung vì nhu cầu về dinh dưỡng và chăm sóc bò sữa khác với bò t h ị t . 44 M ô h ìn h c h u ồ n g t r ạ i Hệ thống chuồng trại của bò sữa và hò thịt phải khác nhau. a) Chuồng nuôi bò thịt: Nên làm chuồng thành một dã y nhiều hoặc ít gian tùy theo sô" lượng con, có thể nhốt nhiều con cùng lứa tuổi vào một gian chuồng. Đối với bò

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.