TAILIEUCHUNG - Phương Pháp Công Tác Của Người Giáo Viên Chủ Nhiệm Ở Trường THPT 2

. | Chương in CÔNG TÁC PHÔI HỢP CỦA GVCN LỚP VỚI CÁC Lực LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG Thực tế các lực lượng giáo dục trong trường THPT rất đa dạng và hùng hậu - đó là chính quyển nhà trường Hội đồng giao dục. các tổ chức đoàn thể các giáo viên bộ môn các giáo viên chù nhiệm các cán bộ công nhàn viên nhà trường vài các tập thể học sinh. Vối vai trò và nhiệm vụ của mình GVCN cần có kê hoạch lựa họn nội dung hình thức phối hợp hoạt động với cáo lực lượng giáo dục trong nhà trường một cách hợp lý khoa hoc và hiệu quả. Kê hoạch phối hợp hoạt động của GVCN clnì yếu nên tập .rung vào các lực lượng giảo dục có tính chất chủ đạo t rong trường như Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường tô chức. đoàn TNCS các giáo viên bộ môn các giáo viên chủ n hiêm cùng khối. Đôì với các lực lượng giảo dục khác tùy từng đ ếu kịệr. tình huống CỊ1 thể mà GVCN có những giải pháp phô i hợp cẩn thiết. I. GVCN VỚI BAN GIÁM HIỆU VÀ HỘI ĐổNG GIÁO DỤC NIẤ 1RƯỜNG 1. GVCN với Ban giám hiệu nhà trường Hoạt động ciia GVCN các lóp theo sự chỉ đạo của Ban gnm hiệu BGH nhà trường vế mục tiêu nội dung và kế hoạch e ng tác. GVCN thường không làm việc trực tiếp với cả Ban gain hiệu nhưng dưới sự chỉ đạo cùa Hiệu trưởng GVCN có qu ai hê 6 1 cóní tac với Ban giam hiệu thông qua một Pho hiệu trườn . hu tráci công tac giáo dục dưới các hình thức như - Nhan kẻ hoạch vá triển khui hoạt động. Kê hoạch và nói dung hoạt dõng cùa GVCN hàng hmg BGH thông bao trên bàng tm hoặc qua các cuộc 11 P VỠ1 GVCN theo định kỳ dè thông nhất công tac. GVCN các léo ữèp nhậi các nội dung yêu cấu chỉ đao và triển khai hoạt độn theo ké . oạch. Tuy nhiên. GVCN cán kip thời phản anh VÓI BGH nhữtg thuận lợi. khó khăn hoặc những vân đế bất cập troig HỘI dun kê hoạch đỏ. giúp cho BGH nắm dược và điểu chùh cho phù hợp với từng lóp. - Trong quá trinh triển khai cóng tác và tổ chức hoạt độn giáo dục ỏ lớp mình phụ trách. GVCN cần định kỳ thông bao hoặc bão cáo vói BGH để theo dõi. giúp đỡ. Cụ thể. ló thè mời Hiệu trường hoặc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.