TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản lý tài chính các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dưới góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương. Cụ thể là: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản lý dự án và quản lý tài chính các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, chương 2 - Thực trạng quản lý tài chính một số dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, chương 3 - Đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý tài chính dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện và một số khuyến nghị. Mời các bạn tham khảo! | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH NGỌC ANH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DƢỚI GÓC NHÌN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH NGỌC ANH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DƢỚI GÓC NHÌN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC Ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . LÊ HUY TRỌNG HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Những kết quả trong Luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ một công trình nào khác. Tác giả Trịnh Ngọc Anh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN . 6 Khái niệm về dự án và quản lý dự án 6 . Khái niệm về quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện 10 Quy trình quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện . 11 Nội dung quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện . 14 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH MỘT SỐ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 21 . Khái quát tình hình một số dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện. 21 . Công tác quản lý tài chính trong xây dựng các nhà máy nhiệt điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam đầu tư 26 . Thực trạng quản lý tài chính dự án đầu tư xây .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.