TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ten Lơ Man

Hi vọng Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ten Lơ Man được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt! | Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ten Lơ Man SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN MÔN TOÁN: KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (16 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Mã đề thi 121 Họ và tên thí sinh: . SBD: . A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 2x 1 Câu 1. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y là đúng? x 1 A. Hàm số luôn nghịch biến trên \ 1 . B. Hàm số luôn nghịch biến trên ; 1 và 1; . C. Hàm số luôn đồng biến trên \ 1 . D. Hàm số luôn đồng biến trên ; 1 và 1; . x3 Câu 2. Hỏi hàm số y 3 x 2 5 x 2 nghịch biến trên khoảng nào? 3 A. (5; ) B. 2;3 C. ;1 D. 1;5 Câu 3. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình bên. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? A. 0. B. 2. C. 3. D. 1. 3 Câu 4. Cho hàm số y x 3x . Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã cho là A. yCT yCĐ . B. yCT 3 yCĐ . C. yCT yCĐ . D. yCT 2 yCĐ x 4 2 Câu 5. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y là x2 x A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. 2x 3 Câu 6. Đồ thị hàm số y có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là: 2 x 3x 2 A. x 1, x 2 và y 0 . B. x 1, x 2 và y 2 . C. x 1 và y 0 . D. x 1, x 2 và y 3 . Câu 7. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên. Giá trị nhỏ nhất y của hàm số này trên đoạn 2;3 bằng: 4 A. – 2 B. –3 2 C. 4 D. 0 -2 2 x -3 O 3 -2 Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số y x 4 4 x 2 9 trên đoạn 2;3 bằng: A. 207. B. 20. C. 95. D. 54. Câu 9. Đồ thị như hình vẽ là của hàm số nào sau đây 3 2 A. y x 3x 4 3 2 B. y x 3x 4 3 2 C. y x 3x 4 3 D. y x 3x 4 Câu 10. Đồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.