TAILIEUCHUNG - Xu hướng vận động của thị trường toàn cầu và định hướng nâng cấp ngành may Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu về sự vận động của thị trường may mặc toàn cầu và quá trình tham gia của ngành may Việt Nam. Qua đó, đánh giá được vị trí của ngành may Việt Nam chủ yếu ở công đoạn sản xuất, chủ yếu là gia công/CMT và OEM/ FOB nên giá trị gia tăng thấp nhất. Do đó, ngành may cần có chiến lược nâng cấp để tiếp cận những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Bài viết đã đưa ra một số khuyến nghị về chiến lược nâng cấp đối với Doanh nghiệp trên cơ sở biến động của thị trường toàn cầu. | UNIliVAHtlNHlF XU HƯÓNG VẬN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP NGÀNH MAY VIỆT NAM Hồ Tẩn Tuyến Lê Thị Khánh Ly Tóm tắt Giá trị xuất khấu của hàng may mặc trên thế giới trong những năm qua liên tục tăng lên năm 2013 tăng so với năm 2000 nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng chậm lại so với các hàng hóa khác. Bên cạnh đó thị trường nhập khẩu và mạng lưới sản xuất toàn cảu cỏ sự điều chỉnh mạnh mẽ đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành may của nhiều quốc gia khu vực trên thế giới trong đó cỏ Việt Nam. Trên cơ sở tiếp cận chuỗi giá trị may mặc toàn cầu bài viết tập trung nghiên cứu về sự vận động của thị trường may mặc toàn cầu và quả trình tham gia của ngành may Việt Nam. Qua đỏ đánh giả được vị trí của ngành may Việt Nam chủ yểu ở công đoạn sản xuất chủ yếu là gia công CMTvà OEM FOB nên giả trị gia tăng thấp nhất. Do đó ngành may cần có chiến lược nâng cấp để tiếp cận những công đoạn cỏ giả trị gia tăng cao hơn. Bài viết đã đưa ra một sổ khuyến nghị về chiến lược nâng cấp đổi vời Doanh nghiệp trên cơ sở biến động của thị trường toàn cầu. Bên cạnh đỏ bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với Hiệp hội Dệt may Vỉệt Nam và Chỉnh phủ với vai trò là người liên kết xây dựng chỉnh sách. Từ khóa Chuỗi giả trị toàn cầu hàng may mặc may mặc thị trường toàn cầu. Mã sổ . Ngày nhện bài 03 06 2014. Ngày hoàn thành biên tập 13 04 2015. Ngày duyệt đầng 13 04 2015 1. Bặt vấn đề Ngành may mặc toàn cầu đã và đang phát triển mạnh mẽ từ những năm 70 của thế kỷ 20 và giúp nhiều nước đang phát triển giải quyết việc làm tăng thu nhập và phát triển kỉnh tế. Tuy nhiên những nãm gần đây thị phần của hàng may mặc trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu toàn cầu đang giảm xuống từ 3 2 năm 2000 giảm xuống còn 2 5 năm 2013. Điều này cho thấy vị trí của ngành may mặc đang bị ảnh hưởng mạnh từ nhiều ngành khác. Bên cạnh đó trong nộỉ tại cùa ngành cũng có nhiều điêu chỉnh do môi trường kinh doanh toàn cầu của ngành thay ThS Trường Đại học Duy Tân Đà Năng Email .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.