TAILIEUCHUNG - Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam

Để tạo ra những thương hiệu có giá trị, doanh nghiệp cần một quá trình lâu dài với các chiến lược kinh doanh vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật và một hệ thống các phương pháp có tính sáng tạo và thích ứng cao. Để đảm bảo cho quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu thành công đối với các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ngày nay, một yêu cầu cần đặt ra cho các doanh nghiệp đó chính là việc xây dựng và tuân thủ một quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu thật khoa học và hiệu quả. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRỰC TUYẾN CỦA VIỆT NAM Nguyễn Hồng Quân* Tóm tắt Ngày nay, khi thế giới tràn ngập hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng phải dựa vào thương hiệu để lựa chọn sản phẩm ưa thích trong vô vàn các chủng loại khác nhau. Đối với doanh nghiệp, thương hiệu là tài sản vô giá. Để tạo ra những thương hiệu có giá trị, doanh nghiệp cần một quá trình lâu dài với các chiến lược kinh doanh vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật và một hệ thống các phương pháp có tính sáng tạo và thích ứng cao. Để đảm bảo cho quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu thành công đối với các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến ngày nay, một yêu cầu cần đặt ra cho các doanh nghiệp đó chính là việc xây dựng và tuân thủ một quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu thật khoa học và hiệu quả. Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu là một công cụ quan trọng đảm bảo sự thành công cho công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Từ khóa: thương hiệu trực tuyến, kinh doanh trực tuyến, quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu. Mã số: . Ngày nhận bài: 14/04/2014. Ngày hoàn thành biên tập: 26/11/2015. Ngày duyệt đăng: 26/11/2015 . Summary Nowadays, the world is filled with goods and services, consumers must rely on brands to choose their favorite products from a variety of different categories. For both traditional and online enterprises, brand is an invaluable asset. To create a valuable brand, it would take companies, especially online businesses a long-term process of building and developing the scientific and artistic business strategy and an innovative and adaptable system of methods based on the foundation of information technology and communications. To ensure that the process of building and developing in successful, a requirement for the online enterprises that is process for building and developing brand for .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.