TAILIEUCHUNG - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

Phần 1 giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên củ Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945,. nội dung chi tiết. | Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LÓI CÁCH MẠNG CỦA ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẰNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNÍN TU TUỞNG HỒ CHÍ MINH Tái bản có sửa chữa bổ sung NHĂ XƯÃT BÀN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sụ THẬT Hà Nội - 2017 BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO TRÌNH CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - PGS. TS. NGUYỄN VIẾT THÔNG - Tổng Chủ biên - . BÀNH TIẾN LONG - . TRẲN THỊ HÀ - TS. PHAN MẠNH TIẾN - TS. NGUYỄN TIẾN HOÀNG - ThS. VŨ THANH BÌNH - Tổng Thư ký BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LÔÌ CÁCH MẠNG CỦA ĐÀNG CỘNG SẢN VIỆT NAM . ĐINH XUÂN LÝ - CN. NGUYỄN ĐĂNG QUANG Đồng Chủ biên TẬP THỂ TÁC GIÀ PGS. TS. NGUYỄN VIỂT THÔNG PGS. TS. ĐINH XUÂN LÝ PGS. TS. NGÔ ĐĂNG TRI PGS. TS. NGUYỄN VĂN HẢO TS. NGÔ QUANG ĐỊNH CN. NGUYỄN ĐĂNG QUANG 4 CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN Dưới sư chỉ đạo của Trung ương từ năm 2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo phôi hợp với Nhà xuất bản Chính trị quôc gia - Sự thật xuất bản bộ giáo trình dùng trong các trường đại học vả cao đẩng trong cả nước gồm 5 bộ môn Triết học Mác - Lênin Kinh tế chính trị Mác - Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hổ Chí Minh Bộ giáo trình đã góp phần quan trọng đối với nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị cho học sinh sinh viên - đội ngũ trí thức trẻ của nưốc nhà đào tạo nguồn nhân lực tiến hành thắng lợi sự nghiệp đoi mới đất nước. Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo quán triệt đườrig lôi về đổi mới công tác tư tưởng lý luận của Đảng vá chủ trương cải cách công tác giảng dạy học tập bậc đại học và cao đẳng nói chung ngày 18-9-2008 Bộ Giáo due và Đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sư thật xuất bản bộ giáo trình các môn học lý luận chính trị dành cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh do PGS. TS. Nguyễn Viết Thông làm Tổng Chủ biên gồm ba môn - Giáo trình Những nguyên ỉý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Giáo trình Tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.