TAILIEUCHUNG - Ebook Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở" cung cấp cho người đọc các chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở, một số trò chơi giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh. . | Phần 3 GIÁO DỤC Kỹ NĂNG SỐNG CHO NỌC SINH TRUNG HỌC cơ sở 103 I. MOT SO VAN ĐẺ CHUNG VÉ KỶ NĂNG SÒNG 1. Kỹ nâng sống - Kỹ năng mềm íì. Kỹ nàng mém rà kỹ nông cứng rhếnào là kỹ nâng mem Kỷ nãng mềm soil skills là thuật ngữ dùng để chi các kỹ năng thuộc về trí tuệ cám xúc EỌ của con người như một số nét tinh cách quán lý thời gian thư giãn vượt qua khùng hoảng sáng tạo và lói mời sự tế nhị ký năng ứng xử thói quen sự lạc quan chân thành kỹ năng làm việc theo nhóm. Dãy là những yêu tó ánh hường đến sự xác lập mối quan hệ với người khác. Những kỳ năng này thường không được học trong nhà trường không liên quan đến kiên thức chuyên mòn không thế sờ nám nhưng không phái là kỹ năng đặc biệt mà phụ thuộc chú yếu vào cá tính cúa từng người. Kỹ năng mềm quyết định bạn là ai làm việc thế nào là thước do hiệu quá cao trong công việc. Kỷ năng cúng Những kỹ năng cứng hard skills ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bàn lý lịch khả năng học vấn của bạn kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn. Kỹ năng này liên quan đến chỉ sổ thông minh IQ của cá nhân. Bạn nghĩ ràng người ta sẽ rất ân tirựng voi hàng loạt các bằng cấp của bạn một sô lượng lớn các kinh nghiệm có giá trị và những mối quan hệ ớ vị trí cao. Nhưng chĩ những diều đó thôi có thể không đủ dể giúp bạn thăng tiến trong công việc. Bới bên cạnh đó bạn còn cần phái có cả những kỹ năng mềm vì thực tế cho thấy người thành dạt chỉ có 25 là do những kiến thức chuyên môn 75 105 còn lại được quyết dịnh bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Chìa khoá dẫn đến thành công thực sự là bạn phải biết kết hợp cả hai kỹ nâng này. b. Kỹ năng sống Kỹ nàng là khả năng thao tác thực hiện một hoạt dộng nào đó. Có nhiều điều ta biết ta nói được mà không làm dược. Như vậy luôn có một ỉchoảng cách giữa thóng tin nhận thức và hành động. Biết thuốc lá có hại nhưng bỏ thuốc lá rất khó vì rất khó thay đổi một hành vi biết tập thể dục là rất tốt cho sức khỏe nhưng để có hành vi tập thể dục đều đặn thì là cả vấn đề. Trong cuộc sống ta thường khen .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.