TAILIEUCHUNG - Phân biệt "zero" và "no"

Phân biệt "zero" và "no" Trong khi sử dụng Tiếng Anh đôi lúc chúng ta vẫn có thể nhầm lẫn khi sử dụng “zero’’ và “no”. Sau đây là những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng của hai từ đó | Phân biệt zero và no Trong khi sử dụng Tiếng Anh đôi lúc chúng ta vẫn có thể nhầm lẫn khi sử dụng zero và no . Sau đây là những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng của hai từ đó 1. Giống nhau Cả zero và no đều đứng trước danh từ không đếm được số ít hay số nhiều. Và cả hai từ đều gần bằng nghĩa với not any - Zero Zero luôn đứng trước một danh từ số nhiều đếm được Ví dụ -- if supportLists -- -- endif -- Zero degrees centigrade is the same as 32 degrees fahrenheit. 0 độ C thì bằng 32 độ degrees - đếm được số nhiều Zero đi với được hầu hết mọi danh từ không đếm được Ví dụ -- if supportLists -- - -- endif -- We are likely to see zero growth on the stock market this year. Chúng tôi muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bằng không trên thị trường chứng khoán năm nay Tương tư với câu -- if supportLists -- -- endif -- We are not likely to see any growth on the stock market this year. Chúng tôi không muốn chứng kiến tốc độ tăng trưởng bằng không trên thị trường chứng khoán năm nay - No Khi đi với danh từ đếm được no thường đi với danh từ số nhiều sẽ tạo cảm giác dễ nghe và dễ hiểu hơn cho người nghe Ví dụ -- if supportLists -- - -- endif -- It was early December and there were no leaves on the trees. Vào đầu tháng 12 và không còn chiếc lá nào trên cây.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN