TAILIEUCHUNG - Cách suy luận để giải nhanh trắc nghiệm hóa

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa - Cách suy luận để giải nhanh trắc nghiệm hóa. | GIÁO ÁN DẠY KHỐI- HẠY THỀM CÁCH SUY LUẬN 1 GIẢI NHANH BÁI rẬP TRẮC NGHIỆM I. Công thức tổng quát của hiđrocacbon A có dạng CnH 2n i m A thuộc dãy ồng ẳng nào A- Ankan. B Anken. C Ankin. D- Aren 2- Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4 C3H6 và C4H10 thu đuợc 17 6g CO2 và 10 87g H2O. Giá trị của m là 3- Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9 45g H2O cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca OH 2 dư thì khố lượng kết tủa thu được là A 37 5g B 52 5g C 15g D 42 5g Đáp án A 4- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11 2 lit CO2 đktc và 12 6g H2O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào A Ankan B Anken C- Ankin D - Aren 5- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22 4 lit CO2 đktc và 25 2g H2O. Hai hiđrocacbon đó là A CH. và C3H8 B - C3H8 và C4H10 C - C4H10 và C5H12 D- C5H12 và C6H14 Đáp án A Giải ra n 2 5 6- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm một ankan và một anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOHrắn dư thấy bình 1 tăng 4 14g bình 2 tăng 6 16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là A- 0 06 B- 0 09 C- 0 03 D- 0 045 Đáp án B 7- Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol hỗn hợp gồm CH4 C4H10 và C2H4thu được 0 14 mol CO2 và 0 23 mol H2O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là A- 0 09 và 0 01 B- 0 01 và 0 09 C - 0 08 và 0 02 D - 0 02 và 0 08 Đáp án A 8- Cho hỗn hợp 2 anken đi qua bình đựng nước brom thấy làm mất màu vừa đủ dd chứa 8g brom. Tổng số mol hai anken là A- 0 1 B- 0 05 C 0 025 D 0 005 Đáp án B 9- Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được II 2 lit CO2 đktc và 9g H2O Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào A Ankan B Anken C- Ankin D - Aren Đáp án B Suy luân nC02 0 5 nH20 -9 0 5 nC02 n H20 18 Vây 2 hiđrocacbon thuộc dãy anken. 10- Một hỗn hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch 20 brom trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN