TAILIEUCHUNG - Một số câu tiếng Anh thông dụng hàng ngày

Một số câu tiếng Anh thông dụng hàng ngày Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày | Một số câu tiếng Anh thông dụng hàng ngày Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày 1. After you. Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo dùng khi ra vào cửa lên xe . 2. I just couldn t help it. Tôi không kiềm chế được Tôi không nhịn nổi. Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào eg I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn t help it. 3. Don t take it to heart. Đừng để bụng Đừng bận tâm eg This test isn t that important. Don t take it to heart. 4. We d better be off. Chúng ta nên đi thôi It s getting late. We d better be off . s face it. Hãy đối mặt đi I Cần đối mặt với hiện thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. eg I know it s a difficult situation. Let s face it OK 6. Let s get started. Bắt đầu làm thôi Nói khi khuyên bảo Don t just talk. Let s get started. 7. I m really dead. Tôi mệt chết đi được Nói ra cảm nhận của mình After all that work I m really dead. 8. I ve done my best. Tôi cố hết sức rồi 9. Is that so Thật thế sao I Thế á Biểu thị sự kinh ngạc nghi ngờ của người nghe 10. Don t play games with me Đừng có giỡn với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    18    0    16-01-2021