TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mạch điện tử: Chương 0

Bài giảng Mạch điện tử: Chương 0 cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học mạch điện tử, nội dung cơ bản, yêu cầu đối với sinh viên, các kiến thức nền của môn học, các dạng mạch điện cơ bản,. | 1/14/2013 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK MẠCH ĐIỆN TỬ Giới thiệu môn học 1 1/14/2013 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK 2 Mạch điện tử • Mục tiêu: • Cung cấp kiến thức cơ bản để phân tích, thiết kế các mạch điện tử ở tần số thấp. • Trình bày đáp ứng tần số của mạch khuếch đại và đồ thị Bode. • Trình bày các mạch khuếch đại thuật toán cơ bản. • Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học : • Nắm vững cách phân tích mạch diode, transistor. • Nắm vững mô hình tương đương các linh kiện trong phân tích tín hiệu nhỏ, tần số thấp. Có khả năng phân tích mạch đơn tầng, mạch ghép liên tầng nối tiếp và Darlington. • Nắm vững đặc tính tần số và đồ thị Bode. • Hiểu rõ các mạch khuếch đại thuật toán. • Có khả năng phân tích, thiết kế các mạch điện tử tần số thấp cơ bản. 1/14/2013 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Đề cương môn học • Thời lượng: 60 tiết • Lý thuyết: 45 tiết • Bài tập: 15 tiết • Nội dung môn học: • Chương 0. Giới thiệu môn học • Chương 1. Diode bán dẫn • Chương 2. Transistor 2 lớp tiếp giáp – BJT • Chương 3. Mạch khuếch đại FET • • Chương 4. Mạch khuếch đại liên tầng • Chương 5. Đáp ứng tần số • Chương 6. Op-Amp • - 2 tiết - 8 tiết (BT) - 10 tiết (BT) - 8 tiết (BT) - 2 tiết ôn tập - 8 tiết (BT) - 10 tiết (BT) - 6 tiết (BT) - 4 tiết ôn tập 3 1/14/2013 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Đề cương môn học (tt) • Đánh giá: • Giữa kì (30%): gồm chương 1, chương 2 và chương 3. • Cuối kì (70%): tất cả các chương. • Tài liệu tham khảo: • Giáo trình chính • Tập slides bài giảng Mạch điện tử. • Lê Tiến Thường, “Giáo trình Mạch điện tử 1 và 2”. • Tham khảo: • D. L. Schilling, Charles Belove, “ Electronics circuits: Discrete and Integrated”, Mc Graw-Hill Inc, 1968, 1992. • T. F. Bogart, “Electronics devices and circuits”, Macmillan Publishing Company, 1991. • Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh, “Kỹ thuật điện tử”. 4 1/14/2013 Khoa Điện – Điện tử - ĐHBK Đề cương môn học (tt) • Cách học: • Học tập từ slide bài giảng • Đọc thêm các giáo .