TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Nguyễn Khuyến - Mã đề 113

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh "Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Nguyễn Khuyến - Mã đề 113" dưới đây giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | Trường THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài 90 phút - Đề thi gồm 2 trang I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Tập xác định D của hàm số là . A. . B. . C. . D. . Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng qua đường thẳng biến đường tròn thành đường tròn (C’) có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 3. Tìm tập xác định D của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 4. Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách để cử hai học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật ? A. 90. B. 60. C. 45. D. 30. Câu 5. Một hộp chứa 5 quả cầu đỏ đôi một khác nhau và 6 quả cầu xanh đôi một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu đó ? A. 5. B. 6. C. 30. D. 11. Câu 6. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau ? A. 125. B. 60. C. 30. D. 90. Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng tâm biến thành (P’) có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy, tìm điểm M’ là ảnh của điểm qua phép vị tự tâm tỉ số . A. . B. . C. . D. . Câu 9. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ ? A. . B. . C. . D. . Câu 10. Trong các mệnh đề cho dưới đây, có mấy mệnh đề đúng? (I). Phép đồng nhất là một phép dời hình . (II). Phép tịnh tiến là một phép dời hình. (III). Phép quay là một phép dời hình. (IV). Phép vị tự là một phép dời hình. A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, phép tính tiến theo biến điểm thành điểm . Khi đó trung điểm I của MM’ có toạ độ: A. . B. . C. . D. . Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng qua phép quay tâm góc là đường thẳng d’ có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. là hàm số chẵn trên . B. là hàm số chẵn trên tập xác định của nó. C. là hàm số lẻ trên . D. là hàm số lẻ trên tập xác định của nó. Câu 14. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 15. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên . Khi đó tổng ( M + m) bằng : A. 0. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. B. Phép đồng nhất biến một đường thẳng thành chính nó. C. Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. D. Phép vị tự biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo biến đường thẳng thành đường thẳng d’ có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 18. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số A. . B. . C. . D. . Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 20. Trong các mệnh đề cho dưới đây, có mấy mệnh đề đúng? (I). Hàm số đồng biến trên . (II). Hàm số đồng biến trên . (III). Hàm số đồng biến trên . (IV). Hàm số đồng biến trên . A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Giải các phương trình sau : a. b. Câu 2. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành . Gọi E và F lần lượt là trung điểm của SA và CD a. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (BEF) với mặt phẳng (SAD). b. Xác định giao điểm G của AF với (SBD), giao điểm K của EF với (SBD) và tính tỉ số . Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.