TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Nguyễn Khuyến - Mã đề 111

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Toán lớp 11 năm 2017-2018 của trường THPT Nguyễn Khuyến - Mã đề 111 dưới đây. | Trường THPT NGUYỄN KHUYẾN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài 90 phút - Đề thi gồm 2 trang I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Trong các mệnh đề cho dưới đây, có mấy mệnh đề đúng? (I). Phép đồng nhất là một phép dời hình . (II). Phép tịnh tiến là một phép dời hình. (III). Phép quay là một phép dời hình. (IV). Phép vị tự là một phép dời hình. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ ? A. . B. . C. . D. . Câu 3. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên . Khi đó tổng ( M + m) bằng : A. 0. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 4. Tập xác định D của hàm số là . A. . B. . C. . D. . Câu 5. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau ? A. 60. B. 125. C. 30. D. 90. Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Phép đồng nhất biến một đường thẳng thành chính nó. B. Phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. C. Phép vị tự biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. D. Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy, phép tính tiến theo biến điểm thành điểm . Khi đó trung điểm I của MM’ có toạ độ: A. . B. . C. . D. . Câu 8. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo biến đường thẳng thành đường thẳng d’ có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng qua đường thẳng biến đường tròn thành đường tròn (C’) có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 10. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng tâm biến thành (P’) có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 11. Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách để cử hai học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật ? A. 90. B. 45. C. 20. D. 30. Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng qua phép quay tâm góc là đường thẳng d’ có phương trình: A. . B. . C. . D. . Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, tìm điểm M’ là ảnh của điểm qua phép vị tự tâm tỉ số . A. . B. . C. . D. . Câu 14. Tìm tập xác định D của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 15. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số A. . B. . C. . D. . Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. là hàm số lẻ trên . B. là hàm số chẵn trên . C. là hàm số lẻ trên tập xác định của nó. D. là hàm số chẵn trên tập xác định của nó. Câu 17. Trong các mệnh đề cho dưới đây, có mấy mệnh đề đúng? (I). Hàm số đồng biến trên . (II). Hàm số đồng biến trên . (III). Hàm số đồng biến trên . (IV). Hàm số đồng biến trên . A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 18. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây? A. . B. . C. . D. . Câu 19. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số . A. . B. . C. . D. . Câu 20. Một hộp chứa 5 quả cầu đỏ đôi một khác nhau và 6 quả cầu xanh đôi một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu đó ? A. 5. B. 6. C. 11. D. 30. II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Giải các phương trình sau : a. b. Câu 2. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành . Gọi E và F lần lượt là trung điểm của SA và CD a. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (BEF) với mặt phẳng (SAD). b. Xác định giao điểm G của AF với (SBD), giao điểm K của EF với (SBD) và tính tỉ số . Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.