TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bệnh lý thú y: Chương 5 - TS. Nguyễn Hữu Nam

Nội dung chính được trình bày trong chương 5 này gồm có: Xung huyết cục bộ, ứ huyết (stasis), bần huyết (anemia localis), xuất huyết (hemorrhagia), huyết khối (thrombosis), tắc mạch (embolia), phù (edema) và tích nước (hydrop). | CHƯƠNG V RỐI LOẠN TUẦN HOÀN CỤC BỘ Tiến sỹ Nguyễn Hữu Nam Tiểu động mạc – Mao động mạch – Mao tĩnh mạch – Tiểu tĩnh mạch • Trong trường hợp sinh lý sự thay đổi chỉ nằm trong mức dao động sinh lý và nhanh chúng hồi phục trở lại bỡnh thường. • Trong trường hợp bệnh lý cỏc kớch thớch bệnh lý như: • Yếu tố cơ học (chấn thương, rỏch, ). • Yếu tố lý học (núng, lạnh, tia phúng xạ ). • Yếu tố húa học (kiềm, axit, cỏc chất độc ). • Yếu tố sinh học (cỏc tỏc nhõn nhiễm trựng ) sẽ tác động gây rối loạn tuần hoàn cục bộ. • Các khái niệm cơ bản về rối loạn tuần hoàn cục bộ sẽ được đề cập tới trong phạm vi chương này • Tuần hoàn trong cỏc cơ quan và mô bào cú thể thay đổi trong những điều kiện sinh lý khỏc nhau. Khi một cơ quan nào đú tăng hoạt động thỡ tuần hoàn nơi đú tăng cường. • Vớ dụ: Khi cỏc cơ bắp làm việc nhiều thỡ lượng mỏu tới cỏc cơ tăng lờn gấp bội hoặc khi tiờu húa ở dạ dày, ruột, làm mỏu tới dạ dày tăng lờn. • Tuần hoàn cục bộ ở cỏc cơ quan và tổ chức liờn quan chặt chẽ với tuần hoàn chung của toàn cơ thể. Tăng lưu lượng mỏu ở một tổ chức hay một cơ quan thỡ lượng mỏu ở nơi khỏc sẽ giảm đi. • TỔN THƯƠNG DO RỐI LOẠN TUẦN HOÀN CỤC BỘ • + Xung huyết cục bộ (Hyperemia localis) • + ứ huyết (Stasis) • + Bần huyết (Anemia localis) • + Nhồi huyết (Infarctus) • + Xuất huyết (Hemorrhagia) • + Huyết khối (Thrombosis) • + Tắc mạch (Embolia) • + Phự (Oedema) 1 • I. XUNG HUYẾT CỤC BỘ • (Hyperaemia localis). • Xung huyết là hiện tượng tăng cường mỏu ở một cơ quan tổ chức cục bộ trong cơ thể. • Xung huyết cú hai loại: • . Xung huyết động mạch • (Hyperaemia arterialis) • Do tiểu động mạch gión, mỏu dồn vào nhiều ở cơ quan, bộ phận nào đú trong cơ thể. Trong khi đú dũng mỏu chuyển đi (về tim) vẫn bỡnh thường. • • • • • • + Nguyờn nhõn: - Cỏc tỏc nhõn sinh lý quỏ ngưỡng - Cỏc tỏc nhõn bệnh lý - Tổn thương thần kinh + Biến đổi bệnh lý: - Đại thể: sưng, núng, đỏ, đau - Vi thể: Cỏc ĐM vựng xung huyết dón rộng, chứa đầy hồng cầu, TB nội mạc huyết quản trương to, cú thể .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.