TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 3 - Lê Cẩm Tú

Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 3 do Lê Cẩm Tú biên soạn giới thiệu về các cấu trúc điều khiển. Trong chương này người học sẽ tập trung tìm hiểu hai cấu trúc điều khiển trong chương trình C, đó là cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp. . | Chương 3 CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Hà Nội – 2014 Nội dung 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển Cấu trúc rẽ nhánh 1 Cấu trúc lặp 2 2/56 1. Cấu trúc rẽ nhánh 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển Câu lệnh điều kiện if 1 Câu lệnh rẽ nhánh switch 2 Toán tử goto và nhãn 3 Bài tập thực hành 4 3/56 Câu lệnh điều kiện if Dạng thiếu Đ S if () ; Câu lệnh đơn hoặc Câu lệnh phức (kẹp giữa { và }) Trong ( ), cho kết quả (sai = 0, đúng ≠ 0) 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển 4/56 Câu lệnh if (thiếu) 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển void main() { if (a == 0) printf(“a bang 0”); if (a == 0) { printf(“a bang 0”); a = 2912; } } 5/56 5 Câu lệnh if (đủ) 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển Đ S if () ; else ; Câu lệnh đơn hoặc Câu lệnh phức (kẹp giữa { và }) Trong ( ), cho kết quả (sai = 0, đúng ≠ 0) 6/56 Câu lệnh if (đủ) 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển void main() { if (a == 0) printf(“a bang 0”); else printf(“a khac 0”); if (a == 0) { printf(“a bang 0”); a = 2912; } else printf(“a khac 0”); } 7/56 7 Câu lệnh if - Một số lưu ý Câu lệnh if có thể lồng vào nhau và else sẽ tương ứng với if gần nó nhất. if (a != 0) if (b > 0) printf(“a != 0 va b > 0”); else printf(“a != 0 va b 0) printf(“a != 0 va b > 0”); else printf(“a != 0 va b 0) printf(“PT co 2 nghiem”); if (delta = 0 if (delta == 0) printf(“PT co nghiem kep”); else printf(“PT co 2 nghiem”); 23/02/2014 Chương 3 - Các cấu trúc điều khiển 9/56 9 Câu lệnh if - Một số lưu ý Không được thêm ; sau điều kiện của if. void main() { int a = 0; if (a != 0) printf(“a khac 0.”); if (a != 0); printf(“a .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.