TAILIEUCHUNG - Thông tư số 13/2016/TT-BCT

Thông tư số 13/2016/TT-BCT quy định quản lý than trôi. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. | Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM r 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1 3 2016 TT-BCT ----------------------- Hà Nội ngày 11 thảng ĩ năm 2016 THÔNG Tư Quy định quản lý than trôi Căn cứ Nghị định số 95 2012 NĐ-CP ngày 12 thảng 11 năm 2012 của Chỉnh phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Công Thương Thực hiện Chỉ thị sổ 21 CT-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ vê việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đổi với hoạt động sản xuất kinh doanh than Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hăng lượng Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy đinh quán lý than . Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về quản lý than trôi bao gồm hoạt động thu gom mua bán than trôi và khối lượng chất lượng giá thu mua than trôi. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia vào việc quản lý thu gom mua bán than trôi. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Than trôi là than do mưa lũ xói mòn cuốn trôi từ các điếm lộ vỉa khu vực khai thác bãi thải kho chứa than điểm tập kết trung chuyển than theo clòng chảy của các sông suối lạch rãnh trôi ra ngoài ranh giới quản lý bảo vệ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV Tổng công ty Đông Bắc do người thu gom thu gom được. 2. Than theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN là than đạt tiêu chuẩn chất lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 3. Than theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS là than đạt tiêu chuẩn chất lượng do TKV Tổng công ty Đông Bắc xây dựng và ban hành. 4. Người thu gom là các tổ chức cá nhân thu gom than trôi. 5. Đơn vị thu mua là các đơn vị trực thuộc công ty con của TKV Tổng công ty Đông Bắc có đủ điều kiện năng lực và được TKV Tổng công ty Đông Bắc giao nhiệm vụ thu mua. Điều 4. Nguyên tắc quản lý than trôi 1. Than trôi ngoài phần dành để đáp ứng nhu cầu sử dụng trực tiếp của người thu gom nếu có chỉ được phép tiêu thụ theo hình thức bán trực

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.