TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. . | 17/05/2018 . Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM Nội dung bài học . Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM . Đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Bảng cân đối kế toán Tổng tài sản có = Tổng nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Total Assets = Total Liabilities + Equity A=L+E E=A–L Tổng tài sản nợ = Tổng nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản có = Tổng tài sản nợ Tổng tài sản có = Tài sản có = Tài sản = Sử dụng vốn Tổng tài sản nợ = Tài sản nợ = NPT + VCSH = Nguồn vốn - Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) - Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính C + S + L + MA = D + NDB + EC Tài sản Có BALANCE SHEET NÓ ĐI ĐÂU? Tài sản Nợ TỪ ĐÂU MÀ CÓ? (Tài sản ở dạng nào) Ra (-) Vào (+) C: Tài sản bằng tiền (Cash Assets) S: Các giấy tờ có giá đang nắm giữ (Security Holdings) L: Dư nợ cho vay (Loans) MA: Tài sản khác (Miscellaneous Assets) D: Tiền gửi (Deposit) NDB: Các khoản đi vay (nguồn vốn) phi tiền gửi (Nondeposit Borrowings) EC: Vốn chủ sở hữu (Equity Capital) 1 17/05/2018 Chứng khoán thanh khoản (Securities: The Liquid Portion) Tài sản bằng tiền (Cash Assets) - Tiền mặt và tiền gửi ở các ngân hàng khác Bao gồm: + Tiền mặt tồn quỹ + Tiền gửi tại các TCTD khác + Tiền trong quá trình thu + Dự trữ tại NHTW Thường được gọi là dự trữ sơ cấp (Primary Reserves) Thường được gọi là dự trữ thứ cấp (Secondary Reserves) Bao gồm: - Giấy tờ có giá ngắn hạn của Chính phủ - Giấy tờ có giá ngắn hạn của NHNN Khoản mục có giá trị lớn nhất (từ 50%-75% tổng tài sản) - Tổng dư nợ cho vay (Gross Loans – Sum of All Loans) - Dự phòng rủi ro/tổn thất cho vay - Dư nợ cho vay ròng Chứng khoán đầu tư (Investment Securities) Các tài sản khác (Miscellaneous Assets) - Máy móc thiết bị và tài sản cố định - Bất động sản khác - Thương hiệu và tài sản vô hình khác Dư nợ cho vay (Loan Accounts) Tài khoản tiền gửi (Deposit Accounts) - Tiền gửi thanh toán không hưởng lãi Tiền gửi tiết kiệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.