TAILIEUCHUNG - Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;. | Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số oZ5 2017 TT-BLĐTBXH Hà Nội ngày 1 ỉ tháng ì năm 2017 THÔNG Tư Quy định về liên ket to chức thực hiện chưong trình đào tạo Căn cứ Luật Giáo dục nghê nghiệp ngày 27 thảng 11 năm 2014 Căn cứ Nghị định sổ 14 2017 NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chinh phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyên hạn và cơ câu to chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giảo dục nghề nghiệp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định vê liên kêt tố chức thực hiện chương trình đào tạo. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điểu chỉnh Thông tư này quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đây gọi là liên kết đào tạo bao gồm đối tượng hình thức liên kết đào tạo tổ chức liên kết đào tạo quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp trường cao đẳng trung tâm giáo dục nghê nghiệp trung tâm giáo dục thường xuyên cơ sở giáo dục đai học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng và các doanh nghiệp cơ quan tổ chức sau đây gọi là đơn vị cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo liên quan đên các nội dung quy định tại Điêu 1 của Thông tư này. 2. Thông tư này không áp dụng với đối tượng liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo có yếu tổ nước ngoài. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Liên kết đào tạo là sự họp tác giữa đơn vị chủ trì liên kết đào tạo với đơn vị phối hợp liên kết đào tạo để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng chúng chỉ sơ cấp nhưng không hình thành pháp nhân mới. 2. Liên kết đào tạo trong nước là hình thức hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước vói nhau hoặc giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước với các doanh nghiệp cơ quan tố chức cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo. 2 3.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.