TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 319

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi sắp đến mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 319. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 319 Họ và tên thí sinh:. SBD: Câu 41: Vĩ độ phần đất liền nước ta theo chiều từ Bắc vào Nam nằm trong phạm vi A. 23 023’B - 8020’B. B. 23034’B - 8023’B. C. 23020’B - 8 034’B. D. 23 023’B - 8 034’B. Câu 42: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số ở nước ta là A. đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. B. sức ép đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. C. nguồn lao động dồi dào thuận lợi cho phát triển kinh tế. D. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Câu 43: Vùng núi nào của nước ta nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng? A. Trường Sơn Bắc. B. Trường Sơn Nam. C. Tây Bắc. D. Đông Bắc. Câu 44: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ không có bộ phận địa hình nào dưới đây? A. Vùng núi cao đồ sộ nhất cả nước. B. Vùng đồi chuyển tiếp nhỏ hẹp. C. Các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi. D. Đồng bằng hạ lưu sông mở rộng, màu mỡ. Câu 45: Cho biểu đồ: (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta giai đoạn 1990 - 2014? A. Tỉ trọng dịch vụ tăng nhanh nhất, công nghiệp - xây dựng xếp thứ 2 còn nông - lâm - ngư nghiệp giảm. B. Tỉ trọng dịch vụ tăng, công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - ngư nghiệp giảm. C. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng, nông - lâm - ngư nghiệp giảm. D. Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng tăng, dịch vụ và nông - lâm - ngư nghiệp giảm. Câu 46: Rừng tự nhiên của nước ta được chia làm 3 loại là A. rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tái sinh. B. rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, rừng khoanh nuôi. C. rừng khoanh nuôi, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. D. rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Câu 47: Vì sao ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.