TAILIEUCHUNG - Nguyên nhân Thiếu Máu

Bệnh nhân 83 tuổi đàn bà, caucasian, trại nội thuơng hỏi ý kiến vì thiếu máu Hct 29%, MCV bình thuờng, MCH bình thường, Platelet bình thuờng (normocytic normochromic anemia), TB máu tráng 18 nghìn /mm3, nhưng bnhân đang uống Prednisone. Thử nghiệm gan, thận, LDH, Serum B12, Folate, Iron, TIBC, Ferritin, Protein electrophoresis, Serum immunofixation: normal, Nước đái: normal. Dòm phết máu dưới ống dầu (phóng đại 1000 lần): tb máu không thấy gì lạ, chỉ thấy hơi anisocytosis, poikilocytosis. Không thấy tb máu đỏ còn nhân (nucleated red cells). Bnhân uống Furosemide, Calcium channel blocker. . | Thiêu Máu Bnhân 83 tuổi đàn bà Caucasian trại nội thuơng hỏi ý kiến vì thiếu máu Hct 29 MCV bình thuờng MCH bình thường Platelet bình thuờng normocytic normochromic anemia TB máu tráng 18 nghìn mm3 nhưng bnhân đang uống Prednisone. Thử nghiệm gan thận LDH Serum B12 Folate Iron TIBC Ferritin Protein electrophoresis Serum immunofixation normal Nước đái normal. Dòm phết máu dưới ống dầu phóng đại 1000 lần tb máu không thấy gì lạ chỉ thấy hơi anisocytosis poikilocytosis. Không thấy tb máu đỏ còn nhân nucleated red cells . Bnhân uống Furosemide Calcium channel blocker. BSử dị ứng Bnhân uống Prednisone vì cách đây độ 3 -4 tuần bnhân bị phản ứng với Allopurinol khá nặng gần như bị Stevens-Johnson synd. Khám cơ thể không thấy gì lạ chỉ thấy còn nổi mẩn ở hai chân gan không lớn spleen không lớn không khám thấy hạch ngoại biên. Vú không có cục. Khám hậu môn không thấy máu. Vital signs normal không sốt . CAT scans cuả ngực và bụng không thấy gì. Bạn sẽ giải thích thiếu máu như thế nào đây là 3 cases xem trong độ 9-10 consultations tuần qua NTM Trường hợp kể ở đây cũng là một trong những trường hợp thường thấy trong consultations về máu và lắm khi rất khó tìm rõ nguyên nhân. Sau khi đã lấy bệnh sử khám cơ thể nhìn các CAT scans v. .v. cẩn thận rồi bây giờ chỉ nói về đếm máu toàn diện CBC - complete blood count mà thôi. Ngoài việc nhìn một phết máu mỏng hematologists thường chia thiếu máu ra làm ba loại. Chia ra làm ba loại tức là dựa theo thể tích trung bình TTTB cuả tb máu đỏ mean corpuscular volume - MCV . Nếu TTTB ở khoảng 80 fL -95 fL thì gọi thiếu máu này là NORMOcytic anemia nếu duới 80 thì gọi MICROcytic anemia còn trên 95 hay có sách dùng 100 cho dễ nhớ sai cũng không bao xa thì gọi MACROcytic anemia. Chia ra như thế để dễ nhớ dễ phân loại chứ thật ra trên thực tế lắm khi cũng rất khó chuyện này sẽ nói sau. Nói cho nhanh thì microcytic anemia TTTB duới 80 fL thường thấy ở thiếu sắt loại thiếu máu này nhiều nhất trên thế giới vì thiếu dinh dưỡng chẳng hạn nhưng ơ HKỳ .