TAILIEUCHUNG - Mã số S61a-H

Biểu mẫu về Sổ chi tiết chi hoạt động | Bộ (Sở) : Mẫu số S61a-H Đơn vị : SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :. Chương :.Loại :.Khoản :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK 661 Ghi có TK 661 Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2