TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu " kỷ luật lao động"

Biểu mẫu quyết định về việc kỷ luật lao động | [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Giám đốc Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Căn cứ Bộ Luật lao động; - Căn cứ Nghị định 41/CP, này 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cảu Bộ Luật lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất; - Căn cứ Nội quy lao động của Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY] - Xét Biên bản của Hội đồng xét kỷ luật Công ty TNHH [TÊN CÔNG TY]; - Xét hành vi của [TÊN NHÂN VIÊN]; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC VỤ] bằng [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] kể từ ngày [NGÀY]; Điều 2. Ông (bà) [TÊN] và các Ông (bà) phó giám đốc hành chính và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận :