TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ" theo Mẫu số B 12- H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B 12 - H BÁO CÁO THỪA VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ xuất bán Đơn vị tính Dư đầu năm Phát sinh trong năm Dư cuối năm Lượng Tiền Số thừa Số thừa đã sử lý Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Thóc - - - II. Gạo - - III. Vật tư hàng hoá dự trữ khác - - Cộng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN