TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 2

Phân tích quy trình của hệ thống. Từ yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chiết, qua phân tích hệ thống chiết phải gồm có các bộ phận sau: Cụm vận chuyển định lượng nhớt (1 lít). Cụm chiết nhớt . Cụm cấp nắp vào miệng chai (sau khi đã được chiết ). Cụm đóng nắp. Ngoài ra hệ thống cần phải có bộ phận điều khiển, các công tắc hành trình, cảm biến đếm chai Quy trình thiết bị của hệ thống | Chương 2 QUY TRÌNH HỆ THONG CHIET NHỚT ĐỘNG . Phân tích quy trình của hệ thong. Từ yêu cầu kỹ thuật của hệ thông chiết qua phân tích hệ thông chiết phâi gôm cô câc bô phận sau Cum vận chuyện chai. Cum định lượng nhớt 1 lít . Cum chiết nhớt . Cum cấp nắp vaô miệng chai sau khi đa được chiết . Cum đông nap. Ngôài ra hệ thông can phai cô bô phạn điêu khiên cac công tac hanh trình cam biến đếm chai. Quy trình thiết bị của hệ thong. CỤM CẤP NẮP CỤM ĐÓNG NẤP Hình . Quy trình thiết bị của hệ thong Sơ bộ nguyện ly hoạt động của hệ thong chiết created with download the free trial online at professional Cam biến đếm chai Hình . Sơ đồ hoạt động của hệ thong Sau khi khởi động chai được cấp len băng tải băng tải chuyển động văn chuyển chải đến cum chiết khi căm biến đếm đấu tiển phăt hiển chải xy lanh khí nển thứ 2 sể đăy tấm chăn chăi lăm chăi dừng lại. Trong luc độ căc chăi phíă său văn tiếp tuc chuyển động trển băng tăi băng tăi chuyển động liển tuc khi căm biển đốm đu 6 chăi xy lănh thứ nhất sể đậ9y tấm chăn chăi cộn lăi nhăm cố định vị trí cuă 6 chăi căc chăi phíă său sể chuyển động trượt trển băng tăi său độ cở cấu định vị cộ chăi được tấc động động thởi vởi quă trình năy thì tăi cum định lượng dấu đă được chấy xuống xy lănh định lượng khi dấu đă được định lượng xộng pistộn trộng xy lănh định lượng sể chuyển động đi lển đấy dấu từ xy lănh định lượng săng cum chiết thộng quă văn phấn phộì vă vội phun bển cum chiết dấu chấy văộ chăi. Khi chiết xộng xy lănh thứ 2 lui lăi để cấc chăi tiếp tuc chuyến động tợi cum cấp nấp khi đi quă cum cấp nấp chăi sẽ được chuyến săng cum động nấp vă său độ sể đến bộ phấn khấc kiếm tră động gội. . created with download the free trial online at professional Phân tích va lựa chon phương án cho các cụm. Cơ cấụ vân chụyển chai. Hiện nay co rất nhiều các thiết bị vận chuyển liên tục băng tái gáu tái xích tái. với nhiêu kích thước khác nhau chế táo bởi các loại vát liệu khác nháu phu hợp cho các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN