TAILIEUCHUNG - Chương 1: Tóm lược kinh tế vi mô cơ sở

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế vi mô, trình bày về kinh tế vi mô trong nền kinh tế thị trường. Nội dung chương này trình bày các vấn đề sau: Cung và cầu, cân bằng thị trường, Thặng dư của người tiêu dùng, Thặng dư của người sản xuất, thặng dư xã hội. | KINH TẾ VI MÔ CHƯƠNG 1 TOM LƯỢC KINH TẾ VI MÔ Cơ SƠ Cung va cầu Cần bằng thị trương Thằng dư cua ngươi tiêu dung CS thằng dư cua ngươi san xuầt PS va thằng dư xa hội I MƠĐẦU Hoạt động kinh te Hoạt động kinh tê bao gộm ba vần đê cơ ban Nhu cầu mong muộn cua con ngươi đa dang va vộ han Nguộn lực cac yêu tộ san xuầt co han Cộng nghê ky thuầt san xuầt. Những ván đã kinh te ctf ban Nhu cáu vộ hạn nguộn lữc co hạn San xuầt cai gì khi nao va bao nhiêu San xuầt hang hoa dịch vu cho ai San xuầt như thê nao 1 Mô hình kinh tế gian đơn Hàng hoa dịch vu Tiền hàng hoa dịch vụ NgựỢi tiêu dụng THỊ TRƯỜNG HANG HOA DỊCH VỤ NgựỢi san THỊ TRƯỜNG CAC YẾU Tố SAN XUÁT Tiên công lợi tưc . Nguồn lực các yêu tổ san Hình 1 Mô hình kinh tế gian đơn Cạc loại thị trường Thị trựỢng canh tranh hoán háo NgựỢi ban va ngựỢi mua la ngựỢi nhận gia San phậm đông đêu Không co sự không chê va điêu tiêt cua nha nựỢc Chi phí tham gia hay rỢi bo thị trựỢng la rật thập 2 Thông tin hoàn hào về thị trưổng Không co ngoai ưng externality Thị trưổng đôc quyền Là thị trưổng chỉ co môt ngưổi bàn duy nhát Thị trưồng thiều sô đôc quyền Môt vài hàng sàn xuất lổn vdi nhiều khàch hàng nho. II CẦU . Khai niệm Lượng hàng hoà dịch vu sẵn sàng muà ổ càc mưc già khàc nhàu trong môt khoàng thổi giàn nhất định cô định càc yều tô khàc. Cấu phu thuôc vào 1 già cà cuà hàng hoà Px 2 thị hiều khàch hàng T 3 lượng khàch hàng C 4 thu nhấp cuà khàch hàng I 5 già cà cuà hàng hoà liền quàn Pw 6 sự đà dàng cuà hàng hoà R 7 ky vong cuà khàch hàng E Dưổi dàng tông quàt hàm cấu co thề được viềt như sàu Qd f Px T C I Pw R E

TỪ KHÓA LIÊN QUAN