TAILIEUCHUNG - Quan hệ giữa kinh tế chính trị Marxist và Kinh tế chính trị học: Từ lý luận đến thực tiễn nghiên cứu kinh tế chính trị ở Việt Nam

Bài viêt phân tích mối quan hệ giữa kinh tể chính trị Marxist và kinh tế chính trị nói chung bằng việc xác định những đóng góp của kinh tế chính trị Marxist đối với sự phát triển của kinh tế chính trị học. Cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh tế chính trị học khác. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo. | K Ỳ Yl U I IỌI HIAO KIIOA NOHIKN < I ' l l KINH I í < H Í M I I KỊ HỤC; I Ạ I V IK T NAM: H H ;N I K Ạ \ ( , V à M l í NC; \ AN l ù . I)Ạ I KA l l l f N NA \ ISBN: 97H-604-73-5734 -5 QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MARXIST VÀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIEN NGHIÊN CỬU KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM Nguyen Quốc loàn, Nguyên Thanh Doàn, Trần Thị Sen, Trần Cao Tần, Dỗ Thị Thu Thảo, Lê Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thanh Long' TÓM TÁT Bài viêt phân tích moi quan hệ giữa kinh tể chinh tri Marxist và kinh té chính trị nói chung bằng việc xác định những dỏng góp của kinh tế chính trị Marxist đỗi với sự phát triển cùa kinh tế chính trị học. cũng như những khác biệt về cách tiếp cận, phương pháp và dối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Marxist so với các học thuyết kinh tế chính trị học khác. Bén cạnh đó, bài viết cũng dề cập đến thực trạng giáng dạy và nghiên cứu kinh tế chính trị học hiện nay ớ Việt Nam, qua đó nêu lên một số van đề cần quan tám, đồng thời có đề xuất một số giải pháp như: (ỉ) chú trọng nghiên cứu sâu các tư tưởng, học thuyết, quan điếm kinh tế chính trị ngoài Marxist; (2) tâng ngân sách đầu tư cho công tác nghiên cứu kinh tế chính trị; (3) đổi mới phương pháp nghiên cứu, trong đó có sử dụng các công cụ, phương tiện hiện đại, còng nghệ cao nhưng cần phủi nhận thức dỏ chi là phưcmg tiện; (4) bản thân những người làm công tác giảng dạy nghiên cứu kinh tế chính trị phái thường xuyên trau dồi ngoại ngữ, tin học. Từ khóa: kình tế chính trị học, giảng dạy và nghiên cứu kinh tể chính trị học, quan hệ giữa kinh tê chính trị Marxist và kình tế chính trị học 1. Đề dẩn Với cách tiếp cận phân tích lịch sử kinh tế chính trị học, bàng phương pháp nghiên cứu tông hợp, phân tích tài liệu và dựa trên quan sát thực tiễn quá trình giảng dạy và nghiên cứu kinh te chính trị học, mục tiêu cùa bài viết là tỉm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế chính trị Marxist và kinh tế chính trị học nói chung thông qua việc lược khảo lịch sử hình thành vàjihát triển của khoa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.