TAILIEUCHUNG - Bài giảng học phần Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Tài Vượng

Bài giảng "Kinh tế học quốc tế - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế, mục tiêu và nội dung nghiên cứu kinh tế quốc tế, phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế,. nội dung chi tiết. | HỌC PHẦN: KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ Giảng viờn: Nguyễn Tài Vượng Viện Kinh tế và Quản lý Đại học Bỏch khoa Hà Nội Kinh tế Quốc tế 1 Ch−ơng 1: Giới thiệu chung Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế Mục tiêu và nội dung nghiên cứu kinh tế quốc tế Ph−ơng pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế Lịch sử phát triển của các lý thuyết kinh tế quốc tế Kinh tế Quốc tế 2 1 Đặc điểm các hoạt động kinh tế quốc tế Đặc tr−ng của các hàng hoá và dịch vụ trong các nền kinh tế Tiềm lực và vai trò của các công ty đa quốc gia (MNCs) và xuyên quốc gia (TNCs) Xu hướng liên kết kinh tế quốc tế Hệ thống th−ơng mại WTO Kinh tế Quốc tế 3 Kinh tế Quốc tế 4 2 Kinh tế Quốc tế 5 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu KTQT Mục tiêu Sự phụ thuộc về mặt kinh tế giữa các quốc gia Đặc tr−ng dòng chảy của hàng hoá, dịch vụ và thanh toán giữa các nước Chính sách định hướng các dòng chảy Tác động tới phúc lợi Kinh tế Quốc tế 6 3 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu KTQT Các nội dung chính Th−ơng mại quốc tế o o o o Hàng hoá hữu hình và vô hình Gia công Tái xuất khẩu và chuyển khẩu Xuất khẩu tại chỗ Sự dịch chuyển các nguồn lực quốc tế o Lao động o Công nghệ o Vốn t− bản Tài chính quốc tế o Thị trường ngoại tệ và tỷ giá o Cán cân thanh toán quốc tế Kinh tế Quốc tế 7 Ph−ơng pháp nghiên cứu Trừu tượng hóa Phân tích và tổng hợp Ph−ơng pháp mô hình hóa Ph−ơng pháp phân tích nhân tố Kinh tế Quốc tế 8 4 Lịch sử phát triển các lý thuyết kinh tế quốc tế Lý thuyết trường phái trọng th−ơng (1500-1800) Lý thuyết lợi thế tuyệt đối (A. Smith, 1776) Lý thuyết lợi thế so sánh (D. Ricardo, 1817) Lý thuyết d− thừa nhân tố và TMQT (E. Heckscher & , 1933) Nghịch lý Leontief (1947) Lý thuyết dòng các sản phẩm trùng lặp (Linder, 1960s) Lý thuyết về chu kỳ sống của sản phẩm và khoảng cách công nghệ (R. Vernon & Posner, 1966) Lý thuyết th−ơng mại trong nội bộ ngành CN (Helpman, Krugman & Lancaster, 1979) Lý thuyết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.