TAILIEUCHUNG - Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)

Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này | HIỆP ƯỚC CỦA WIPO VỀ BIỂU DIỄN VÀ BẢN GHI ÂM WPPT 1996 VỚI NHỮNG TUYÊN BỐ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO PHÊ CHUẨN HIỆP ƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC BERNE 1971 VÀ CÔNG ƯỚC ROME 1961 ĐƯỢC VIỆN DẪN TRONG HIỆP ƯỚC NÀY MỤC LỤC Phần mở đầu Chương I Các quy định chung. Điều 1 Quan hệ với các Công ước khác Điều 2 Định nghĩa Điều 3 Chủ thể hưởng bảo hộ theo Hiệp ước Điều 4 Đối xử quốc gia Chương II các quyền của người biểu diễn Điều 5 Quyền tinh thần của người biểu diễn Điều 6 Quyền kinh tế của người biểu diễn trong các buổi biểu diễn chưa được định hình Điều 7 Quyền sao chép Điều 8 Quyền phân phối Điều 9 Quyền cho thuê Điều 10 Quyền cung cấp các buổi biểu diễn đã được định hình Chương III Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm Điều 11 Quyền sao chép Điều 12 Quyền phân phối Điều 13 Quyền cho thuê Điều 14 Quyền cung cấp bản ghi âm Chương IV Các quy định chung Điều 15 Quyền hưởng thù lao từ việc phát sóng và truyền đạt tới công chúng Điều 16 Hạn chế và ngoại lệ Điều 17 Thời hạn bảo hộ Điều 18 Các nghĩa vụ về biện pháp kỹ thuật Điều 19 Các nghĩa vụ về thông tin quản lý quyền Điều 20 Thủ tục hình thức Điều 21 Bảo lưu Điều 22 áp dụng vào thời điểm bắt đầu có hiệu lực Điều 23 Các quy định về thi hành các quyền Chương V Các điều khoản hành chính và các Điều Khoản cuối cùng Điều 24 Hội đồng Điều 25 Vụ Quốc tế Điều 26 Điều kiện trở thành thành viên của Hiệp ước Điều 27 Các quyền và nghĩa vụ theo Hiệp ước Điều 28 Ký kết Hiệp ước Điều 29 Bắt đầu có hiệu lực của Hiệp ước Điều 30 Ngày có hiệu lực của việc trở thành thành viên của Hiệp ước Điều 31 Rút khỏi Hiệp ước Điều 32 Ngôn ngữ của Hiệp ước Điều 33 Lưu chiểu Phần mở đầu Các Bên ký kết Mong muốn phát triển và duy trì việc bảo hộ các quyền của người biểu diễn và nhà sản xuất bản ghi âm một cách có hiệu quả và đồng bộ nhất Công nhận nhu cầu về đưa ra những quy tắc quốc tế mới để tạo ra những giải pháp thoả đáng đối với những vấn đề do sự phát triển kinh tế xã hội văn hoá và kỹ thuật đặt ra Công nhận ảnh hưởng sâu rộng của sự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN