TAILIEUCHUNG - Quyết định số 22/2004/QĐ-BNV

Quyết định số 22/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ Số 22 2004 QĐ-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ trưởng Bộ Nội vụ số 22 2004 QĐ-BNV ngày 29 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIÊP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45 2003 NĐ-CP ngày 09 5 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88 2003 NĐ-CP ngày 30 7 2003 quy định về tổ chức hoạt đông và quản lý hội Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thwong hiệu Việt Nam đề nghị của Bộ Thương mại và Vụ Tổ chức phi chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Điều 2. Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý của Bộ Thương mại. Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG Đặng Quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN